Бишкек шаарындагы А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

Институционалдык аккредитация 2021-2022

1.1 Билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу бекитилген ички актылардын болушу.

1.2. Билим берүү уюмунун бекитилген миссиянын, кызыкдар тараптардын керектөөлөрүн жана өзүн-өзү баалоонун ар жылдык жыйынтыктарын эске алуу менен иштелип чыккан стратегиялык жана учурдагы пландардын болушу.

1.3. Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу жана жооптуу адамдардын, түзүмдөрдүн болушу

1.4. Персоналдардын жана окуучулардын жүрүм –турумунун бекитилген этикалык ченемдеринин болушу, алардын сакталышы  (билим берүүнүн жана инсандын, маданий көп түрдүүлүктүн, баалуулуктун )

1.5. Ишти баалоо, пландоо, уюштуруу ошондой эле билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына мониторинг жүргүзүү механизмдеринин жана жол жоболорунун болушу.

1.6. Кызыкдар тараптарды тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн колдонуудагы механизмдеринин болушу;

1.7. Билим берүүнү башкаруунун колдонуудагы маалыматтык системасыны веб-сайттын, электрондук почтанын болушу; 

2.1 Педагогикалык,админстративдик,окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка алуунун (жумуштан  бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу

2.2. Штаттардын комплектелишинин, педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана  билиминин  билим  берүү  программасына шайкеш келүүсү

2.3. Физикалык жана  психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү  процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин  баалоону, анын жыйынтыгы боюнча  чечимдерди кабыл  алууну  камсыздоочу  механизмдин жана жол-жоболордун болушу;

2.4. Педагогикалык, админстративдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-көмөкчү персоналдын  ишин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун  болушу

3.1. Билим берүү  процессинин катышуучуларына,анын ичинде  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга  жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын, жайлардын  жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал, актылар залы, медициналык пункт, ашкана) ошондой эле жашоо үчүн тиешелүү шарттары бар  жатаканалардын  (эгерде болсо) болушу

3.2. Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы  коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)

3.3. Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча  ишти топтоо,баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

  • МТБны жакшыртуу планы

4. Финансылык ресурстарды башкаруу

4.1. Финансылык  пландоо  системасынын болушу