Общеобразовательная гимназия-интернат №1 имени А. Каниметова (ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕЙДИТЕ НА ВЕРСИЮ ПО КЫРГЫЗКИ. КЫРГЫЗ ТИЛИН ТАНДАҢЫЗ)

Институционалдык аккредитация

     

БЕКИТИЛДИ

                            2022-жылдын “_____” ______________

                          Педкеңештин №_____ чечими

 

 

БИШКЕК ШААРЫНЫН БИРИНЧИ МАЙ РАЙOНУНУН

АБДЫЛДА КАНИМЕТОВ АТЫНДАГЫ №1 ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ

ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТЫНЫН

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК АККРЕДИТАЦИЯЛООДОГУ

ӨЗҮН-ӨЗҮ БААЛОО БОЮНЧА ОТЧЕТУ

 

 

 

«Комиссиянын курамы жөнүндө»  2022-жылдын 12-январындагы № 980 буйругу.

 

  1. Киришүү

Жетекчиси: директордун м. а. Майтыкова Шайыркүл Кайбылдаевна, эл. почта:  [email protected]

Гимназия-интернаттын  жумушчу телефону: 0312 34-47-01

Юридикалык дареги : Бишкек шаары, Биринчи май району, Жибек Жолу көчөсү  № 625

Кыскача тарыхы: Аталган гимназия-интернатынын негизделген жылы-1956-жыл, ал эми 1992-жылы гимназия статусуна ээ болуп, 2001-жылы А. Каниметовдун ысымы берилген, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт.

А. Каниметов атындагы №1 гимназия — жатак мектеби Кыргыз Республикасынын Президентинин 26.07.1997-жылдагы

№ 246 — указынын негизинде  малчылардын, тамекичилердин өзгөчөлөнгөн таланты бар айыл жергесинен келген балдар үчүн ачылган.

Окуучулар Кыргыз Республикасынын бардык аймактарынан келишкен, азыркы учурда окуучулардын саны-306. Алардын 2020- 2021-окуу жылындагы регион боюнча бөлүнүшүнө кайрылсак- Бишкек- 40, Чүй-42, Ысык-Көл-37, Нарын-30, Талас- 62, Ош-23,

Жалал-Абад-38,  Баткен- 32.

Гимназия-интернаттын Окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн гимназиялар үчүн базистик окуу планынын негизинде түзүлгөн, чыгыш тилдери мектептик компоненттин эсебинен окутулат.

Айыл жеринен келген окуучулардын жана ата-энелеринин өтүнүчүн жана өзгөчөлүгүн эске алуу менен 1992-ж. япон, 1999-ж. араб, 2008-ж. тартып кытай тилдери экинчи  чет тили катары 5-класстан 11 – класска чейин окутулат. Быйылкы окуу жылында жапон тили группасында– 101 окуучу, кытай тили группасында-86 окуучу, араб тили группасында– 116 окуучу окуп жатат.

2021-2022- окуу жылында 48 педагог окуучуларды окутуп–тарбиялоо процессинде эмгектенип жатышат.

Мектептин педагогикалык-психологиялык темасы:

«Окутуу — тарбиялоо процессинде компьютердик технологияларды колдонуу менен окуучулардын билим сапатын арттыруу, социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу».

Акыркы беш жыл аралыгында гимназия-интернаттын педагогикалык жана көмөкчү персоналдары окуучулардын билим сапатын, тарбиялануучулардын жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча алгылыктуу иштерди алып барууда.

 

Гимназия-интернаттын миссиясы: Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жөнүндө” мыйзамынын чегинде  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан гимназия мектептери үчүн бекителген окуу планына ылайык, ар бир окуучуну жалпы негизги билим менен жана жалпы орто билимине кошумча чыгыш тилдерин (араб, кытай, жапон) окутууну камсыз кылууга  жетишүү, мамлекеттик  үлгүдөгү документ берүү жана  азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн-социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөргө ээ болгон  инсанды тарбиялоого багытталган.

 

Мурунку аккредитация тууралуу маалымат: 2018-жылы гимназия-интернат 5 жылдык мөөнөткө чейин аккредитациядан ийгиликтүү өткөн. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 9-январындагы №13/1 буйругунун негизинде берилген сертификаты -№СС180004024

Жетекчинин ФАА жана контакттык байланышы: Гимназия-интернаттын директорунун м. а. – Майтыкова Шайыркүл Кайбылдаевна +996770265193, +996500265193

Электрондук дареги: [email protected]

Гимназия-интернаттын почталык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары , Жибек-Жолу № 625.

 

 

 

Минималдуу талаптардын аткарылышын талдоо жана тастыктоочу база

Өзүн –өзү баалоо критерийлери Өзүн –өзү баалоонун натыйжалары Тастыктоочу  база
  1. БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗДОО САЯСАТЫ
1.1 Билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу бекитилген ички актылардын болушу. —          Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылы 18-сентябрда бекитилген “Жалпы билим берүү  уюму жөнүндөгү” типтүү жобонун негизинде гимназия- интернаттын “Уставы” иштелип чыккан.

—          Менчиктин формасы:          муниципалдык;

—          Билим берүү уюмунун статусу: жалпы билим берүүчү гимназия-интернаты

      — ИНН   02808199610078

-Гимназия-интернаттагы окуу-тарбиялоо иштери Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө мыйзамынын», «Мугалимдин статусу жөнүндө мыйзамынын», Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин «Мамлекеттик билим берүү стандартынын», Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн билим берүү боюнча чыгарылган токтомдорунун, «Мектеп-гимназия жөнүндө убактылуу Жобонун» гимназия-интернаттын Уставынын, Кыргыз Республикасынын  «Эмгек кодексинин» жана билим берүү системасына коюлган милдеттер боюнча жогорку жетекчиликтердин локалдык актыларынын негизинде алынып барылат.

 

— Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын чегинде  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан гимназия мектептери үчүн бекителген окуу планына ылайык, ар бир окуучуну жалпы негизги билим менен жана жалпы орто билимине кошумча чыгыш тилдерин (араб, кытай, жапон) окутуу жүргүзүлөт

—          Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 21.04.2014-жылы № 403 Токтому менен бекитилген. “Кыргыз Республикасынын жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартынын” негизинде билим берүү эки баскычты камтуу  менен жүргүзүлөт:

ü  Жалпы негизги  билим берүү — 5-9-класстар

ü  Жалпы орто билим берүү  —  10-11-класстар

 

Мектептин ички документтери

1.      Класстык журналдар

2.      Окуучулардын дептерлери жана күндөлүктөрү

3.      Мугалим, тарбиячылардын календардык- тематикалык пландары

4.      Мугалим, тарбиячылардынсабактарынын, өз алдынча даярдануулардын пландары

5.      Класс жетекчилердин тарбиялык иштербоюнча пландары

6.      Методикалык усулдук бирикмелердин иштеринин пландары

7.      Кружоктук сабактардын, ийримдердин пландары

8.      Кружоктук сабактардын, ийримдердин журналдары

9.      Окуучулардын өздүк делолору

10.  Гимназия-интернаттын китепканасынын документтери

11.  Гимназия-интернаттын кызматкерлеринин эмгек китепчелеринин жана өздүк иштеринин абалы

12.  Алфавиттик журнал жана окуучулардын кыймылы

 

Гимназия-интернатта билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгүн жөнгө салып турган, педкеңешмеде бекитилген  бир катар ички актылар бар:

 

1) Жалпы билим берүүчү мекеменин укуктук статусун аныктап турган актылар, гимназия-интернаттагы өзүн-өзү башкаруу органдары тууралуу актылар;

 

2) Гимназия-интернаттын структуралык бөлүмдөрүнүн статусун аныктап турган, окуу-тарбия процессин жүргүзүп турган эмгек жамаатынын мүчөлөрүнүн укуктарын жана милдеттерин конкреттештирип турган актылар;

3) Гимназия-интернаттын эмгек жамаатынын, окуучулардын ден соолугунун, өмүрүнүн, эмгектин жана окуунун коопсуз шарттарын камсыз кылууга багытталган актылар;

4) Окутуу-тарбиялоо процессин уюштуруу жана окуу-методикалык жактан камсыздоо менен байланышкан актылар;

5) Эмгек акыны төлөп берүү жана гимназия-интернаттын каржылык-чарбалык ишмердүүлүгүн аныктап турган актылар;

6) Гимназия-интернатта туура иш алып барууну камсыздап туруучу актылар.

 

Бардык жоболор, эрежелер, буйруктар жана инструкциялар гимназия-интернаттагы окутуу-тарбиялоо процессин укуктук ченемдердин сакталышы менен жүргүзүүгө багытталган.

 

 

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/1216?cl=ky-kg

Гимназия-интернаттын Уставы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/ustav-ogi-1.pdf

2021-2022-окуу жылы үчүн Окуу планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/uchebnyy-plan-2021-2022.pdf

Чыгыш тилдери боюнча модификацияланган окуу программалары;

Япон тили бонча программа https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/programma-yaponskogo.pdf

Кытай тили боюнча программа https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/programma-kitayskogo.pdf

Араб тили боюнча программа https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/arab-tilinin-programmasy.pdf

Бишкек шаарындагы А. Каниметов атындагы №1 жалпы билим берүүчү  гимназия – интернатынын 2021-2022- окуу жылына карата иштөө режимдеринин бөлүштүрүлүшү жана негизги убактылары https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ish-rezhimi.pdf

Педагогдордун профессионалдык этикасынын нормалары жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogdordun-etikasy-tuuraluu-zhobo.pdf

Педагогикалык кеӊешме жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogikalyk-kenesh-zhonundogu-zhobo.pdf

2021-2022-окуу жылына карата педагогикалык кеӊешмелердин планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogikalyk-keneshtin-plany.pdf

Усулдук бирикме жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/usulduk-birikme-zhonundogu-zhobo.pdf

Алфавиттик китеп

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/alfavittik-kitep.pdf

Усулдук бирикмелердин-кафедралардын КТПларды кароо боюнча протоколдору

Физика, математика жана информатика кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-1-ktp.pdf

Коомдук илимдер жана дене тарбиясы кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/saat-toktom-1.pdf

Табигый илимдер кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-ktp.pdf

Англис тили жана чыгыш тилдери кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/1-protokol-ktp.pdf

Орус тили жана адабияты кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-1-ktp-1.pdf

Кыргыз тили жана искусство кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-kyrgyz-til-zhana-iskusstvo-kafeddrasy.pdf

Тарбиячылар кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-1-protokol.pdf

Насаатчылык жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nasaatchylyktyn-zhobosu.pdf

Жаш мугалимдерге насаатчыларды бекитүү тууралуу буйрук https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nasaatchylardy-bekituu-zhonundo-buyruk.pdf

Насаатчылык боюнча жыйындын протоколу https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nasaatchy-zhash-mugalim-protokol.pdf

Насаатчылардын  пландары  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nasaatchynyn-ish-plany.pdf

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nasaatchynyn-ish-plany-temirkulova-e.b.pdf

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nasaatchylyk-plan.pdf

Мектептин ички көзөмөлү  жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ichki-kozomol-zhurguzuu-zhonundogu-zhobo-1.pdf

Административдик- контролдук иштерди жүргүзүү  жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/admin-kozomol-zhurguzuu-zhobosu.pdf

Дептерлерди текшерүү жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/depterlerdi-teksher-zhobosu.pdf

Ата-энелер комитети жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ata-eneler-komiteti-zh-n-nd-tipt-zhobo.pdf

2021-2022-окуу жылына карата жалпы ата-энелер чогулуштарынын пландары  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ata-eneler-plan.pdf

Профилактика кеӊеши  жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ichki-uchet.pdf

Окуучуларды мектеп ичиндеги  профилактикалык  учётко коюу жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/prof.kattoo-zhobo.pdf

Профилактика кеӊешинин   2021-2022-окуу жылындагы иш планы  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/profilaktika-plan.pdf

Эмгек коопсуздугун сактоо боюнча иштерди уюштуруу жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/emgekti-korgoo-koopsuzdugunun-zhobosu.pdf

2021-2022-окуу жылындагы эмгек коопсуздугун сактоо иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/emgekti-korgoo-ish-plany.pdf

КР Өкмөтүнүн АЧД жөнүндө Токтому  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/96088?cl=ky-kg

Аскерге чейинки даярдоо жөнүндөгү типтүү жобо http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96089?cl=ky-kg

Класстык жана тарбиялык саат жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/klasstyk-saattardyn-zhobosu.pdf

2021- 2022-окуу жылындагы класстык-тарбиялык иштердин планы;

5-класс  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tar.saat-5-kl.pdf

6-класс  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/6-kl.tarb.saat.pdf

7-класс  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/7-kl.tar.saat.pdf

8-класс  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/8-kl.tarb.saat.pdf

9-класс  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/9-kl.tar.saat.pdf

10-класс  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/10kl.tar.saat.pdf

11-класс  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/11-kl.tar.saat.pdf

Ишембиликтерди өткөрүү жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ishembilik-otkoruu-zhobosu.pdf

Экстремизм жана  терроризм боюнча 2021-2022 –окуу жылы үчүн иш-планы.  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/terror.ekstr.plan.pdf

2021-2022 –окуу жылы үчүн Баланын укуктары жөнүндө Конвенцияны ишке ашыруу планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/konventsiya.ukuk-baldar.pdf

Предметтик декаданы өткөрүү жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekada-otkoruunun-zhobosu.pdf

Күндөлүктөрдү толтуруу жана текшерүү   жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kundoluktordu-teksheruunun-zhobosu.pdf

Окуу кабинеттерин кароо жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kabinetterdi-teksheruu-zhobosu.pdf

Окуучулардын тамак ашын уюштуруу жөнүндө жобо http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/57833

Ɵрт коопсуздугу жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-rt-koopsuzdgunun-zhobosu.pdf

Ɵрт коопсуздугу боюнча эрежелер https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-erezhesi.pdf

Ɵрт коопсуздугу боюнча инструкция https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-erezhesi.pdf

Информатика кабинетинде техникалык коопсуздук эрежелеринин сакталышы жөнүндөгү жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/informatika-kabinetinin-zhobosu-1.pdf

Физика кабинетиндеги  техникалык коопсуздук боюнча инструкция https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/fizika-kabinetindegi-teh.koopsuzduk-instruktsiyasy.pdf

Биология  кабинетиндеги  техникалык коопсуздук боюнча инструкция https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/biologiya-kabinetinin-zhobosu.pdf

Химия кабинетиндеги  техникалык коопсуздук боюнча инструкция

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/himiya-kabinetinin-koopsuzduk-instruktsiyasy.pdf

Информатика кабинетиндеги  техникалык коопсуздук боюнча инструкция  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/koopsuzduk-erezhe-1.pdf

Технология кабинетиндеги коопсуздук эрежелери  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tehnologiya-kab.-koopsuzdukka-kol-koyuu-depter.pdf

2021-2022-окуу жылы үчүн эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо жөнүндөгү план

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/emgekti-korgoo-komissiyasynyn-ish-plany.pdf

2021-2022-окуу жылына класс жетекчиликти бекитүү жөнүндө https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/klass-zhetekchilerdi-zhana-okuu-kabinetterin-bekituu.pdf

Гимназия-интернаттын 2021-2022-окуу жылындагы иштөө режими тууралуу буйрук

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ishtoo-rezhimi-tuuraluu-buyruk.pdf

2021-2022-окуу жылына «Окуу кабинеттерин бекитип берүү жөнүндө” https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/klass-zhetekchilerdi-zhana-okuu-kabinetterin-bekituu.pdf

2021-2022-окуу жылында ички көзөмөлдөөнү уюштуруунун иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ichki-k-z-m-ld-uyushturuunun-ish-plany.pdf

Гимназия-интернатта ички көзөмөлдү уюштуруу планынын аткарылышына жоопкерчиликтүү жактарды дайындоо жөнүндөгү буйрук https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ichki-k-z-m-ld-uyushturuunun-ish-planyn-atkarylyshyna-zhoopkerchilikt-zhaktardy-dayyndoo-boyuncha-buyruk.pdf

Эмгекти коргоо коопсуздугу тууралуу буйрук

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/emgekti-korgoo-boyuncha-buyruk.pdf

«Гимназия-интернатты күзгү-кышкы мөөнөттө иштөөгө даярдоо жана электр энергиясынын үнөмдөлүшү, энергиялык коопсуздук боюнча жоопкерчиликтүү адамды дайындоо боюнча” буйрук.

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kuzgu-kyshky-moonotko-dayardyk-boyuncha-buyruk.pdf

«Техникалык жана өрт коопсуздугунун сакталышы жөнүндө” буйрук

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-rt-koopsuzdugunun-saktalyshy-zhonundogu-buyruk.pdf

“Тарификациялык комиссия түзүү жөнүндө» буйрук  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarifikatsiyalyk-komissiya-boyuncha-buyruk.pdf

2021-2022-окуу жылынын Окуу планы

Базистик план https://kutbilim.kg/wp-content/uploads/2020/08/BAZISNYE-UCHEBNYE-PLANY-NA-2020-2021-UCHEBNYJ-GOD-3.pdf

2021-2022-окуу жылындагы иш кагаздарынын көктөмү  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nomenklatura-del.pdf

Штаттык расписание https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/shtattyk-raspisanie.pdf

2021-2022-окуу жылынын расписаниеси

https://1p.edubish.kg/raspisanie-2/#

1.2 Билим берүү уюмунун бекитилген миссиянын, кызыкдар тараптардын керектөөлөрүн жана өзүн-өзү баалоонун ар жылдык жыйынтыктарын эске алуу менен иштелип чыккан стратегиялык жана учурдагы пландардын болушу. Гимназия-интернаттын миссиясы: Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жөнүндө” мыйзамынын чегинде  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан гимназия мектептери үчүн бекителген окуу планына ылайык, ар бир окуучуну жалпы негизги билим менен жана жалпы орто билимине кошумча чыгыш тилдерин (араб, кытай, жапон) окутууну камсыз кылууга  жетишүү жана мамлекеттик үлгүдөгү документ берүүгө, ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө аркылуу комуникабелдүү,  жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.

Гимназия-интернаттын койгон максаты: окуу тарбия процессинде заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу сапаттуу билим жана тарбия берүү менен компетенттүү инсанды окутуп, тарбиялоо.

Гимназия-интернаттын 2021-2022-окуу жылы үчүн түзүлгөн окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 20-августундагы № 1460/1 буйругу менен бекитилген, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектеп-гимназиялар үчүн 2021-2022-окуу жылынын Базистик окуу планынын негизинде түзүлдү.

Окуу планына ылайык мектептик компоненттин эсебинен

чыгыш мамлекеттеринин экономикалык өнүгүүсүн окуучулар окуп билүү үчүн гимназия-интернаттын Уставына ылайык чет тилдерине (араб, кытай жана япон тилдерине) 5-11-класстарга жумалык сааттар бөлүнгөн: 5-кл. — 2 саат, 6-кл. — 1 саат, 7-кл. — 2 саат, 8-кл. — 2 саат,

9-кл. — 2 саат, 10-кл. — 1 саат,11-кл. — 1 саат.

Чыгыш тилдери боюнча сабактар араб, кытай, япон тили мугалимдери тарабынан жазылган модификацияланган программалардын негизинде өткөрүлөт.

 

Гимназия-интернаттын алдыга койгон максатына жетүү  үчүн, төмөнкү стратегиялык планы түзүлгөн:

1.      Окуу тарбиялык:

Ø  Гимназия-интернаттын окуучуларына мамлекеттин талаптарына дал келе тургандай сапаттуу билимди жана тарбияны камсыз кылуу;

Ø  Окуучулардын билим сапатынын көрсөткүчүн жогорулатып, тарбиясын жакшыртуу максатында ата-эне менен  гимназия-интернаттын кызматташуусун чыңдоо;

Ø  Улуттук маданияттын баалуулуктарын жана тарыхын үйрөтүүнүн негизинде ар бир окуучунун инсандык жактан өнүгүүсүнө комплекстүү шарттарды түзүү;

2.      Гимназия-интернаттын окуу — методикалык жана материалдык техникалык базасын чыңдоо:

Ø  Педагогикалык жана көмөкчү персоналдардын квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүү, алдыңкы иш тажрыйбаны жайылтуу;

Ø  Окуу кабинеттерин , жатакана бөлмөлөрүн, ашкана жана жуунучу жайларды жабдуу, жаңыртуу, спорттук инвентарлар менен толук камсыз кылууну улантуу;

Ø  Китепкананын китеп фондун жаңыртуу, толуктоо.

Ø  Компьютер, принтер, интерактивдүү доска менен толук камсыз кылууну улантуу,  ар бир окуу кабинетине, бөлмөлөргө видео камера орнотууга жетишүү.

Гимназия-интернаттын стратегиялык өнүктүрүү планында каралган иш-аракеттер жыл сайын окутуу-тарбиялоо процессин ишке ашыруу пландарына анализделип киргизилет.

Ар бир окуу жылында жалпы мектептик план; окуу тарбия иштери, тарбиялык иштер, методикалык иштер, психологиялык иштер, соцпедагогдун иштери, жатакана иштери ж.б. пландары түзүлүп, бекитилип, ишке ашырылат. Окутуу-тарбиялоо процесси мектептин ички көзөмөлү, Биринчи Май РБББ, Бишкек шаардык Билим берүү башкармалыгы тарабынан көзөмөлдөнүп жана түзөтүүлөр киргизилип турат. Окутуунун айрым программалары окуу жылынын жыйынтыгы менен мониторинг жүргүзүлүп, тийиштүү жогорку билим берүү мекемелери менен макулдашуунун негизинде өзгөртүүлөр жана түзөтүүлөр киргизилип турат.

 

Педагогикалык кеңештердин, өндүрүштүк кеңешмелердин маселелери талапка ылайык, зарыл деп табылган маселелер менен алмашып турат.

Гимназия-интернатта кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө карата төмөнкү структуралык бөлүктөр менен  иш жүргүзүлөт:

—          педагогикалык курам;

—          көмөкчү персоналдар;

—          ата – энелер комитети.

Стратегиялык план

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/strategiyalyk-plan.pdf

Гимназия-интернаттын 2021-2022-окуу жылы үчүн Окуу планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/uchebnyy-plan-2021-2022.pdf

Япон тили бонча программа

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/programma-yaponskogo.pdf

КТП https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ktp2021g.pdf

Кытай тили боюнча программа

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/programma-kitayskogo.pdf

КТП https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ktp-21-22.pdf

Араб тили боюнча программа

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/arab-tilinin-programmasy.pdf

КТП https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kalendardyk-plan-2.pdf

Гимназия-интернаттын жылдык иш планы;

ОТИ завучунун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuu-tarbiya-ishteri-boyuncha-zhyldyk-plan.pdf

ТИ завучунун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/tarbiya-ishterinin-plany.pdf

Методисттин 2022021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/metodikalyk-ish-plan.pdf

Психологдун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sots-pedagogdun-ish-plany.pdf

Психологдун улантмалуулук боюнча иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihologdun-ulantmaluuluk-plany.pdf

Психологдун сабактан жетише албаган окуучулар менен жекече иштөө планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihiolgdun-sabaktan-zhetishpegen-okuuchular-menen-ishtoo-plany.pdf

Психологдун суицидти алдын алуу боюнча түзүлгөн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihologdun-suitsiddi-aldyn-aluu-plany.pdf

Психологдун кесиптик багыт берүү боюнча иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihiolgdun-kesiptik-bagyt-beruu-boyuncha-ish-plany.pdf

Психологдун профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү боюнча иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihologdun-profilaktikalyk-ish-charalardy-zh-rg-z-plany.pdf

Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүлүүчү иштердин планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kylmyshtuuluktun-aldyn-aluu-plany.pdf

Соцпедагогдун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/sots-pedagogdun-ish-plany.pdf

Улуу тарбиячынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhatakanalardyn-ish-plany.pdf

2021-2022-окуу жылы үчүн мектеп парламентинин планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/parlamenttin-ish-plany.pdf

Граждандык-патриоттуулукка  тарбиялоо боюнча иш-план https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/patriottuk.pdf

Нравалуулук-маданий тарбиялоонун иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nravalyk-madaniyat.pdf

Экологиялык тарбиялоонун иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ekologiya-plan-2022zh.pdf

Кыргыз тили жана адабияты, искусство кафедрасынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ish-plan.pdf

Коомдук илимдер жана дене тарбиясы кафедрасынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планыhttps://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sektsiya-plan-2021-2022.pdf

Англис тили жана чыгыш тилдери

кафедрасынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ub-ish-plany.pdf

Математика, физика жана информатика

кафедрасынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ub-plany2021-2022.pdf

Орус тили жана адабияты

кафедрасынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/plan-raboty-ub.pdf

Табигый илимдер кафедрасынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tabigyy-ilimder-kafedrasynyn-zhyldyk-plany.pdf

Тарбиячылар кафедрасынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarbiyachylar-kafedrasynyn-ish-plany-1.pdf

Гимназия-интернаттын окутуу-тарбиялоо процессинин 2020-2021-окуу жылы үчүн проблемалык-багытталуучу анализи. https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/problemno-orientir.analiz.-ogi-1.pdf

Күбөлүк, аттестаттарды берүү тартиби жөнүндө Жобо http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/96041/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Аттестаттарды берүү жөнүндө маалымат https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kuboluktor-11-klass.pdf

Күбөлүктөрдү берүү жөнүндө маалымат https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kuboluktor-9-klass.pdf

1.3 Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу жана жооптуу адамдардын, түзүмдөрдүн болушу Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты КРнын Конституциясынын жана КРнын “Билим берүү жөнүндө ”  мыйзамынын чегинде кабыл алынган локалдык актылардын жана документтердин негизинде гимназия-интернатты башкаруу түзүмүнүн, укуктук локалдык актылардын, бардык кызматкерлердин иш милдеттеринин болушунун негизинде ишке ашырылат.

Камсыздоо саясатынын ишке ашырылуусуна жоопкерчиликтүү:

-гимназия-интернаттын администрациясы;

— педагогикалык кеңеш;

-усулдук кафедралар.

 

Гимназия-интернаттын  башкаруу ишмердүүлүгү гимназия-интернаттын директоруна жана анын орун басарларына, кафедра жетекчилерине  бөлүштүрүлгөн,  бардык кызматкерлердин иш милдеттери иштелип чыккан. Гимназия-интернаттын администрациясы мугалим, тарбиячыларга  усулдук жардам берүү менен окуу – тарбия процессинде кызматташуу  принцибинде иш жүргүзүлөт. Гимназия-интернатта усулдук бирикме-кафедралар  жана алардын жетекчилери бекитилип, алдыга максаттары коюлуп иш пландар түзүлгөн:

ü  мугалим, тарбиячылардын квалификациясын жана чеберчилигин жогорулатуу;

ü  жаш мугалим, тарбиячылардын кесиптик өнүгүүсүнө колдоо (насаатчылык) көрсөтүү;

ü  билим берүү чөйрөсүндөгү окутуунун сапатына талапты камсыз кылуу;

ü  бирдиктүү билим жана тарбия берүүдө, инсандын өнүгүүсүн жана калыптануусун камсыз кылууга чыгармачыл иш-чараларды уюштуруу;

ü  мугалим, тарбиячылардын педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасын баалоо.

Иш пландын негизинде ачык сабактар, предметтик декадалар жана өз ара сабактарга катышуу уюштурулуп, сунуш пикирлер айтылып, методикалык окуулар, семинарлар өтүлүп жыйынтыктары педкеңешмеде, өндүрүштүк кеңешмеде маалымдалып турат.

 

Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу үчүн бардык кабыл алынган окутуу-тарбиялоо пландары мамлекеттик стандарттын негизинде  өз убагында аткарылышы көзөмөлдөнөт, кетирилген кемчиликтердин себептери гимназия-интернаттын жетекчилигинин, педогогикалык жамааттын, окуучулардын жана ата-энелердин катышуусунда талкууланып, жыйынтыгы чыгарылат

 

 

Гимназия-интернатта иш режиминин бөлүштүрүлүшү https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/k-n-md-k-rezhim-zhekshembi-1.pdf

Директордун орун басарларынын иш милдеттеринин нускамалары;

ОТИ завучу https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/oti-zavuchununu-kyzmattyk-nuskamasy-1.pdf

ТИ завучу https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ti-zavuchunun-kyzmattyk-nuskamasy.pdf

Предметтик мугалимдердин иш милдеттеринин

нускамалары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/mugalimderdin-kyzmattyk-nuskamasy.pdf

Кафедра жетекчилерине коюлуучу квалификациялык талаптар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kafedra-zhetekchilerine-koyuluuchu-talaptar.pdf

Педагогикалык кеӊеш жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogikalyk-ke-eshmenin-zhobosu-1.pdf

Педагогикалык кеӊештин 11-сентябрь 2021-жылдагы №1 протоколу https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedkeneshtin-1-protokolu.pdf

Илимий усулдук бирикменин түзүлүшү жөнүндө буйрук https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/birikme-zhetekchilerin-dayyndoo-boyuncha-buyruk.pdf

Усулдук бирикме жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/usulduk-birikme-zhonundogu-zhobo.pdf

Усулдук бирикме жыйынынын протоколу https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/usulduk-kenesh.-protokolu.pdf

Жалпы ата-энелер чогулушунун протоколу https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-ata-ene-2021-22.pdf

2020-2021-окуу жылындагы тарбия иштеринин отчет- анализи  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/godovoy-otchet-3-zhyldyk.pdf

2020-2021-окуу жылындагы методикалык иштердин отче-анализи  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/otchet-analiz-nmr-2020-2021.pdf

1.4 Персоналдардын жана окуучулардын жүрүм –турумунун бекитилген этикалык ченемдеринин болушу, алардын сакталышы  (билим берүүнүн жана инсандын, маданий көп түрдүүлүктүн, баалуулуктун) Гимназия-интернатта педагогикалык этика жана персоналдардын жүрүм-турумунун этикалык нормалары жөнүндө жобо бекитилген. Бул жободо каралган этикалык нормалар гимназия-интернатынын эмгек коллективинин ар бир мүчөсү тарабынан милдеттүү түрдө сакталат. Гимназия-интернатта- окуу корпусунда жана жатаканаларда ишеним почтасын уюштуруу жолу менен персоналдардын педагогикалык этикалардын нормаларын бузуусуна жол берилбейт.

Жатаканаларда тарбиялануучуларды тарбиялоо процессине негизги көңүл бурулат. Тарбиялоонун багыттары боюнча ар түрдүү тематикада тарбиялык сааттар, кечелер уюштурулуп өткөрүлөт. Тарбиялануучулардын интернаттагы жүрүм-турум эрежелери кабыл алынган. Ар бир жаңы кабыл алынган окуучулар, ата-энелери же аларды алмаштыруучу жактар бул эрежелер менен тааныштырылат.

 

Гимназия-интернаттын Уставы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/ustav-ogi-1.pdf

Педагогикалык этиканын нормалары  жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogdordun-etikasy-tuuraluu-zhobo.pdf

Педагогикалык этиканын нормаларын  бекитүү жөнүндө буйрук https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogikalyk-etikany-bekituu-buyrugu.pdf

1.5 Ишти баалоо, пландоо, уюштуруу ошондой эле билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына мониторинг жүргүзүү механизмдеринин жана жол жоболорунун болушу.

 

 

Гимназия-интернатта ишти баалоо, пландоо, уюштуруу ошондой эле билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына мониторинг жүргүзүү механизмдери уюштурулган.  Ар бир окуу жылында жалпы мектептик план; окуу тарбия иштери, тарбиялык иштер, методикалык иштер, психологиялык иштер, жатакана иштери ж.б. пландары түзүлүп, бекитилип, ишке ашырылат. Окутуу-тарбиялоо процесси мектептин ички көзөмөлү, Биринчи Май РБББ, Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан көзөмөлдөнүп жана түзөтүүлөр киргизилип турат. Окутуунун айрым программалары окуу жылынын жыйынтыгы менен мониторинг жүргүзүлүп, тийиштүү жогорку билим берүү мекемелери менен макулдашуунун негизинде өзгөртүүлөр жана түзөтүүлөр киргизилип турат.

Сабактан тышкаркы мезгилде (сабак башталганга чейин, сабакка даярдануу аятагандан кийин, дем алыш жана майрам күндөрү, каникул күндөрү)  тарбиялануучулардын интернаттагы коопсуздугу тарбиячынын  көзөмөлүндө болот.

Интернаттагы (жатаканадагы) тарбиялык иштер интернаттын күндөлүк  режимине ылайык жүргүзүлөт. Группанын тарбиячысы, түнкү тарбиячы, тарбиячынын жардамчысы  уюштурулган иш чаралардын планы, сценарийи ошол уюштуруучунун жоопкерчилигинде аткарылат жана улуу тарбиячы тарабынан көзөмөлдөнөт.

Гимназия-интернатта билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына ЖКК инспекциясынын,  санэпидемстанциянын кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө тышкы

мониторинг жүргүзүлүп турат.

Гимназия-интернаттын иши ар бир окуу жылынын жыйынтыгы менен жыл ичинде аткарылган окуу-тарбия иштерине жүргүзүлгөн анализдин негизинде жалпы гимназия-интернаттын кабыл алынган жылдык иш планынын аткарылышы боюнча бааланат. Баалоодо негизинен окуучулардын билим сапатына көбүрөөк басым жасалат жана бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик экзамендерди тапшыруусунун жыйынтыгы жана жалпы республикалык тестирлөөдөгү жетишкендиктери эске алынат.

Гимназия-интернаттын жылдык иш планы:

ОТИ завучунун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuu-tarbiya-ishteri-boyuncha-zhyldyk-plan.pdf

ТИ завучунун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/tarbiya-ishterinin-plany.pdf

Методисттин 2022021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/metodikalyk-ish-plan.pdf

Психологдун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sots-pedagogdun-ish-plany.pdf

Соцпедагогдун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/sots-pedagogdun-ish-plany.pdf

Улуу тарбиячынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhatakanalardyn-ish-plany.pdf

Интернаттын иштөө режими https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/k-n-md-k-rezhim-zhekshembi-1.pdf

1.6 Кызыктар тараптарды тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн колдонуудагы механизмдеринин болушу.

 

Окуучунун билим сапатын баалоо үчүн мезгили менен жүргүзүлгөн мониторингдердин жыйынтыгында бардык жоопкерчилик предметтик мугалимдерге, класс жетекчилерге, тарбиячыларга жана ата-энелерге милдеттендирилет жана баалоонун натыйжалуулугу ички административдик көзөмөлдө болот.

Билим берүүнүн натыйжалуулугуна мезгили менен мониторинг жүргүзүү менен анын натыйжалары окуучулар жана ата-энелер менен талкууланат, билим берүүдөгү келип чыккан тоскоолдуктар өз убагында талкууланып, билим берүү процессин жакшыртуу үчүн уюштуруу иштери өз убагында жүргүзүлөт. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында тиешелүү оңдоолор окуучулардын билим сапатына административдик көзөмөл жүргүзүүнүн, контролдук иштердин ошондой эле чейректик жыйынтык баалардын негизинде жүргүзүлөт. Ар бир окуу жылында окуучулар УТЖБнын билим сапатын текшерүү иштерине , ЖРТга системалуу түрдө катышышат . Алардын жыйынтыгы боюнча билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында окуучулар жана алардын ата-энелери менен иштер алынып барылат.

Гимназия-интернаттын билим берүү программасы окутуунун методикалык каражаттары менен мүмкүн болушунча камсыздалган, билим берүүнүн максаттарына жана мамлекеттик билим берүүнүн стандарттарына толук жооп берет

 

 

Административдик көзөмөл жүргүзүүнүн графиги https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/adminkozomoldun-grafigi.pdf

Административдик көзөмөлдүн жыйынтыктары  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/admin-kozomol-spravkalary.pdf

Бишкек шаардык Билим берүү башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн билим сапатын текшерүү https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/srez-znaniya-spravka.pdf

ЖРТнын жыйынтыктары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2018-2021-okuu-zhylyndagy-11-klasstarynyn-ort-boyuncha-zhyyyntygy.pdf

2017-2018-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2017-2018-okuu-zhyly-cheyrek.pdf

2018-2019-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/otchet-2018-2019-uch.-god.pdf

2019-2020-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2019-2020.pdf

2020-2021-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2020-2021-okuu-zhyly.pdf

1.7 Билим берүүнү башкаруунун колдонуудагы маалыматтык системасынын, веб-сайттын, электрондук почтанын болушу. Маалыматтык технологиялар гимназия-интернаттын иш алып баруусунун негизги бөлүгү болуп саналат. Гимназия-интернат билим берүүнү башкаруунун электрондук  маалыматтык системасына (ИСУО) кошулган. ИСУОго маалымдамаларды берип турууга класс жетекчилер жоопкерчиликтүү болуп эсептелет.  Мугалим, тарбиячылардын басымдуу бөлүгү өз ишинде компьютердик технологияларды колдонушат жана электрондук почталары  бар.

ü  Мектепте эки компьютердик-информатика кабинетинде 14  компьютер бар. Окуу корпусунда, жатаканада интернет туташтырылган.

ü  Предметтик мугалимдердин бардыгы ноутбуктар менен камсыздалган.

ü  Мектептин электрондук почтаcы аркылуу иш кагаздар тиешелүү жактарга жөнөтүлөт.

ü  Төрт окуу кабинетинде интерактивдүү панел орнотулган.

ü  Он эки окуу кабинеттеринде интерактивдик доскалар орнотулган.

ü  Интернет туташтырылган.

 

    Күчтүү жагы 1. Гимназия-интернатта окутуу-тарбиялоо процессинин сапатын камсыздоого багытталган бардык укуктук-нормативдик актылардын болушу.

2. Ички локалдык актылардын болушу менен гимназия-интернатта билим берүүнүн сапатын камсыз кылууда  укуктук талаада иш алып барууга шарттардын түзүлгөндүгү.

3. Жалпы орто билим берүү программасын ишке ашыруу жана сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу боюнча жигердүү башкаруунун критерийлеринин  иштелип чыккандыгы.

4. Гимназия-интернаттын иштөө режиминин атайын жоболордун жана нускамалардын негизинде бөлүштүрүлгөндүгү.

5. Гимназия-интернатта буйруктардын өз убагында чыгарылып тургандыгы.

6. Ар бир жаңы окуу жылынын башталышына карай гимназия-интернаттын укуктук документтерин даярдоо иштеринин жүргүзүлүшү (жоболор, нускамалар, штаттык расписание, окуу планы, иш кызматтык нускамалары, буйруктар, окуу программалары, сабактардын расписаниеси).

7. Гимназия-интернаттын миссиясынын так аныкталгандыгы.

8. Стратегиялык план иштелип чыккан, так пландаштырылган максаттар коюлуп, милдеттер аныкталган, алдыга коюлган максаттарга жетип, милдеттерди аткаруу үчүн бардык шарттар түзүлгөн, ошондой эле иштердин жүрүшү талкууланып, бааланып ,аткарылышы боюнча мониторингдер жүргүзүлөт.

9. Гимназия-интернаттын учурдагы иш-планы стратегиялык пландын негизинде түзүлөт.

10. Билим берүү программаларынын заман талабына ылайык келтирүү жана окутуунун жыйынтыктарынын негизинде мектептин өнүгүү планынын ишке ашып жаткандыгын анализдөө иштери жүргүзүлүп турат.

11. Гимназия-интернаттагы башкаруу түзүмүнүн структурасы боюнча анын ар бир звеносу өзүнүн иш кызматынын нускамасы менен тааныштырылган жана ага ылайык ар бир милдети так аткарылат.

12. Педагогикалык кадрлардын үзгүлтүксүз өз билимин өркүндөтүү үчүн квалификацияны жогорулатууга баруусу.

— КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда гимназия-интернатта түзүлгөн графикке ылайык өз убагында курстан өтүп турушат;

— ЖЧК “Креатив-Таалим” билим берүү комплексинин “Билим берүү жана тарбиялоо процессин уюштуруудагы заманбап педагогикалык технологиялар” программасы боюнча курстан өтүп турушат. Ош билим берүү институтунун “Медиа жана маалыматтык сабаттуулук” (72 сааттык) жана РИПК нын “География предметин окутуунун теориясы жана методикасы” (72 сааттык) курсунан өтүштү (география мугалими Сүйүндүкова М. И.);

— Дүйнөлүк билим берүү жана илим программасы. Айлана-чөйрөнү жакшыртуу үчүн дүйнөлүк масштабда байкоолорду жүргүзүүгө үйрөнүү курсу (картография жана топография боюнча);

— Mugalim долбоорунун алкагында “CoogleClassroom” жана онлайн усулдары боюнча курс;

— 7-11-класстар үчүн математикалык жана табигый-илимий билим берүү чөйрөлөрүндө билим берүүчү предметтик стандарттар боюнча курстан өтүштү.

13. Мугалим, тарбиячылардын райондук, шаардык семинарларга үзгүлтүксүз катышуу менен гана чектелбестен шаардык, республикалык деңгээлде сабактарды өтүүсү:

— Кыргыз тили мугалими Калыбай к. Гүлбарчын, тарых мугалимдери Мусаева Ж.К., Эгембердиева Т. Т. тарабынан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин тапшыруусу менен дистанттык билим берүүнүн алкагында телесабактар тартылып ТВ каналдарынан берилип, аталган министерствонун сайтына, ютуб каналына жүктөлдү.  Бул мугалимдерибиз телесабактарды уюштуруудагы көрсөткөн кесиптик жогорку чеберчилиги үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Ыраазылык каттарына” ээ болушту;

— География мугалими Сүйүндүкова Мейизгүл Ош билим берүү институту тарабынан уюштурулган эки жумалык Медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча өз билимин өркүндөтүү курсунан өтүп, мугалимдерге семинарларды өткөрүүдө тренер болуу укугуна ээ болду;

— География мугалими Сүйүндүкова Мейизгүл 2020-жылдын 4-декабрында Бишкек шаарындагы кыргыз тилинде окутуучу мектептердин география мугалимдери үчүн “ География сабагын окутууда аралыктан окутуу технологияларын жана инструменттерин окутуу” темасында онлайн семинар, 2022-жылдын 18-февралында Бишкек шаарындагы № 21 орто мектебинин базасында “Мастер класс” өткөрдү;

14. Мугалимдердин жана окуучулардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатындагы иш чаралар:

-2016-2017-окуу жылынан тартып тарых, адам жана коом предмети мугалими Майтыкова Ш.К. жаштар арасында «Каржылык сабаттуулукту жогорулатуу» проекти менен Германиядагы сактык кассалар фонду менен биргеликте иш алып барууда жана Бишкек, Чүй, Нарын, Жалал-Абад, Ош шаарынын педагогдоруна  тренинг сабактарды өткөрдү жана бүгүнкү күндө ишин улантууда;

— 2021-жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн  30 жылдыгы, кыргыз информатиктер ассоциациясынын жана “Аян” окуу борборунун түзүлгөндүгүнүн 3 жылдыгына карата өткөрүлгөн республикалык “Чыгармачыл мугалим-2021” сынагына география мугалими Сүйүндүкова М. И. катышып, 377 мугалимдин ичинен II байгелүү орунга ээ болду;

-2017-жылы КЭУда уюштурулуп өткөрүлгөн мектеп окуучуларынын экономика боюнча V шаардык олимпиадасында тарых, адам жана коом предмети мугалими Ш. К. Майтыкованын жетекчилигинде окуучулар төмөндөгүдөй байгелүү орундарга ээ болушту:

-10-класс Iорун,  I даражадагы диплом, ноутбук.

-10-класс II орун, II даражадагы диплом, белектер.

-10-класс III орун, III даражадагы диплом, белектер.

-11-класс III орун, III даражадагы диплом, белектер.

— Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан Бишкек шаарынын 140 жылдыгына карата уюштурулган “Бүгүнкү күндөгү жана келечектеги Бишкек” темасында эссе жазуу боюнча сынакта  6а-классынын окуучусу Турдубекова Сайкал  I орунга ээ болду,  мугалими Мусаева Ж. К., 9а-класстын окуучусу Акпаева Мадина III орунга ээ болду мугалими Майтыкова Ш. К.;

— Адам жана коом мугалими Ш. К. Майтыкованын жетекчилиги менен 9-10-11-класстын 6 окуучусу акчанын бүткүл дүйнөлүк жумалыгынын алкагында Б. Ельцин атындагы КРСУда өткөрүлгөн оюн-таймашында 10-класстын окуучусу Талантбекова Ж. төрт миң сом өлчөмүндө банкта депозит ачуу укугуна ээ болду жана жыл аягында 90 миң сом өлчөмүндө акча алды, 4 окуучу «Раритет» китеп магазининен китеп алууга  1000 сомдук сертификатка, бир окуучу өзүнчө белекке ээ болду;

— Адам жана коом мугалими Ш. К. Майтыкованын жетекчилиги менен 9-11-класстын окуучулары Кыргызстандын Эл аралык университетинде өткөрүлгөн мектептер аралык “Өзүңдү тааны” интеллектуалдык оюнунда “интеллектуалдардын эң мыкты командасы” наамына ээ болуп, I орунду ээлешти.

-2018-жылы Кыргыз экономикалык университетинде мектеп окуучулары үчүн экономика боюнча өткөрүлгөн VII шаардык олимпиадада 11-класстын 3 окуучусу конкурстан сырткары окуу жайга кабыл алуу жана контракттык төлөмдү 15%ке жеңилдетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту;

 

-Райондук олимпиада;

2021-жылдын февраль айында предметтер боюнча өткөрүлгөн райондук олимпиадада кыргыз тили, адабиятынан

11-класстын окуучусу Курманбекова Асел, физика предметинен 9-б класстын окуучусу Сейитбек уулу Бектур, география предметинен 11-класстын окуучусу Толенова Элина III орунга ээ болушту, ошондой эле «Калем Ко» Ош билим берүү мекемеси тарабынан уюштурулган республикалык олимпиадада Толенова Элина III орунга ээ болду.

— Т. Турусбекованын жетекчилиги менен 11-класстын окуучуларынан түзүлгөн “Чыгаан” тобу -Талантбекова Айгерим, Курманбекова Асель, Бактыбекова Жанзат “Манас  таануу”  теле – интеллектуалдык  сынагында Бишкек шаарынан Баш байгеге ээ болуп республикалык сынакта кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болушту;

Биз XXI кылымдын интеллектуалдары— окуучулардын илимий-долбоордук иштери (Бишкек шаарынын алкагында);

-2017-2018-окуу жылында “Самын өндүрүү, анын адамдын организмине тийгизген таасири”- темасындагы долбоордук иште Нурдин кызы Айжандын жетекчилигинде 10-класстын окуучусу Түлөөкулов Мадияр, 11-класстын окуучусу  Рысбек кызы Айгүл I орунга ээ болушту.

-2020-2021- окуу жылында  “Акча топтоо”- темасындагы долбоордук иште Ш. К. Майтыкованын жетекчилигинде 9 а-класстын окуучусу Турдубекова Сайкал II орунга ээ болду. “Үй шартында барометр жасоо”- темасындагы долбоордук иште М.И. Сүйүндүкованын жетекчилигинде  6-а класстын окуучусу Аруунов Абдулкайым III орунга, ал эми 2021-2022-окуу жылында  “Үй шартында аба чыпкалоочу аппарат”- темасындагы долбоордук иште М.И. Сүйүндүкованын жетекчилигинде  9-в класстын окуучусу Кадыршаев Нурбек II байгелүү орунга ээ болду.

-Эне тилдин эл аралык күнүнө карата “Тил достуктун ачкычы” сынагы: 2021-ж. Биринчи Май райондук мектептеринин ичинен япон тили боюнча “Ыр” номинациясында I орунга ээ болуп,  шаардык сынакка катышышты, 2022-жылы кытай тили боюнча аталган сынакка катышкан 9а-класстын окуучусу Иманкулов Артур Биринчи Май райондук мектептеринин ичинен III орунга ээ болуп, шаардык мектептердин алкагында дагы байгелүү III орунга ээ болду.

 

Акыркы 5 жыл ичинде гимназия-интернаттын базасында өтүлгөн ( райондук, шаардык, республикалык, эл аралык) усулдук семинарлар:

2017-2018-окуу жылы;

Район

1. Кыргыз тили, адабияты мугалимдери үчүн «Сагымбай Орозбаковго 150 жыл» аттуу райондук семинар ѳткѳрүлдү.

«Жаш манасчы» сынагында 9-Б класстын окуучусу Замирбеков Жакшылык райондон алдыңкы орунду ээлеп, шаардык сынакта грамота, белектер менен сыйланды.

2. «Кыргыз элинин кенже эпостору» аттуу  республикалык сынак Биринчи Май райондук мектептери үчүн ѳткѳрүлүп, гимназия-интернаттын 8-А классынын окуучулары «Олжобай менен Кишимжан» эпосунан сценка кѳрсѳтүшүп республикалык сынакка жолдомо алышты. Республикалык сынактан 1-орунга ээ болушуп, диплом, футболка жана компьютер менен сыйланышты.

Шаар

1. Тарых, адам жана коом/адеп/экономикага киришүү мугалимдери үчүн (установочный) семинар

2. Жаш тарыхчы мугалимдери үчүн семинарлар (окуу жылы ичинде ай сайын)

3. Математика мугалимдери үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендерине даярдык.

 

2018-2019-окуу жылы;

Шаар

1. Тарых, адам жана коом предметтеринин мугалимдери үчүн (установочный) семинар.

2. Жаш тарыхчы мугалимдери үчүн семинарлар (окуу жылы ичинде ай сайын).

3. «10-декабрь адам укугу күнүнө- Адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынышына» карата семинар. (мугалимдер үчүн тренинг, ачык сабактар).

 

Республика

1. Кыргызстандагы жатак мектептердин тарбиячылары үчүн усулдук семинар.

2. Көркөм өнөр сүрөт чыгармачылыгы жана технология предметтеринин мугалимдери үчүн усулдук семинар.

 

Эл аралык

2018-жылдын 27-28-августунда  КРнын улуттук банкынын жана Германиянын Эл аралык кызматташтык боюнча сактык кассалар фондунун өнөктөштүк долбоорунун алкагында  «жаштардын каржы сабаттуулугун жогорулатуу боюнча «Финансылык сабаттуулук» долбоорунун алкагында Ш. К. Майтыкова Германия жана КМШ мамлекеттеринен келген өкүлдөрүнүн жана долбоордогу тренер-мультипликаторлордун катышуусу менен тажрыйба алмашуу максатында борбор шаарыбыздагы №71 жатак мектебинин жана №1 гимназия-интернатынын окуучуларына семинар-тренинг өткөрдү. Эки интернаттын 100 окуучусуна белектер тапшырылды.

 

2019-2020-окуу жылы;

Шаар

1. Бишкек шаардык мектептеринин география предметинин  мугалимдери үчүн (установочный) семинар.

2. Жаш тарыхчы мугалимдери үчүн семинарлар (окуу жылы ичинде ай сайын).

 

Республика

Көркөм өнөр сүрөт чыгармачылыгы жана технология предметтеринин мугалимдери үчүн усулдук семинар

(октябрь).

 

2020-2021-окуу жылы;

1.Биздин гимназия-интернат Бишкек шаардык Билим берүү башкармалыгы тарабынан Бишкек шаардык орто билим берүү мектептеринин жаш тарыхчы мугалимдери үчүн усулдук билим берүүнүн базалык борбору катары каралган, ага ылайык окуу жылынын  II жарым жылдыгында үч жолу жаш тарыхчы мугалимдер үчүн семинар-тренинг өткөрүлдү.

2.Бишкек шаардык орто билим берүү мектептеринин кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн “Окутуу процессинде окуучулардын ишмердүүлүгүн пайда кылуучу усулдар” аттуу шаардык семинар уюштурулуп, предметтик мугалимдер:

§  Турусбекова Т. Ч. Айтматов “Бизди ойготкон китептер”;

§  Калыбай кызы Г. “Сан атооч сөз түркүмүн бышыктоо”;

§  Иманбекова Ж. Ө.  К.Каимов. “ Анарбайдын көпүрөсү” темаларында мыкты сабактарды өтүштү.

Турусбекова Төркүнбүнүн “Кыргыз адабияты боюнча сабактардын методикалык иштелмелери” китебинин презентациясы болду.

2021-2022-окуу жылы:

Шаар

  1. Бишкек шаардык мектептеринин жаш тарыхчы мугалимдери үчүн семинарлар (окуу жылы ичинде ай сайын).

 

Алсыз жагы
  1. Ата энелердин гимназия-интернат менен байланышынын начардыгы.
  2. Социалдык жактан коргоого муктаж болгон окуучулардын жылдан-жылга көбөйүшү.
  3. Физика, химия предметтери боюнча лабораториялык иштерди жүргүзүү  үчүн курал-жарактардын талапка толук жооп бербегендиги.
  4. Айрым предметтер боюнча окуу китептеринин жетишсиздиги.
  5. Айрым мугалим, тарбиячылардын турмуш шартынын  төмөндүгү.
  6. Окуу кабинеттеринде, жатакана бөлмөлөрүнүн ичинде видеокөзөмөлдүн жоктугу.

 

Сунуштар:

1. Гимназия-интернаттын администрациясы  билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашырууга багытталган иштерин улантсын.

2. Гимназия-интернаттын администрациясы   гимназия интернаттын  ишин жөнгө салуучу, укуктук талаада иш алып барууну камсыздай турган ички локалдык актыларды иштеп чыгуу практикасын улантсын.

3. Гимназия-интернаттын администрациясы педагогикалык жана көмөкчү персоналдын иш милдеттеринин аткарылуусуна карата болгон көзөмөл жүргүзүү ишин улантсын.

4. Гимназия-интернаттын администрациясы  гимназияда коопсуз чөйрөнү түзүү иштерин улантсын.

5. Гимназия-интернаттын ишинин сапатын арттыруу максатында кызыктар тараптардын мониторингин жүргүзүү практикасы улантылсын.

6. Гимназия-интернаттын администрациясы гимназиянын сайтын толуктоо боюнча иштерди улантсын.

7.  Гимназия-интернаттын администрациясы жана педагогдору тарбиялануучулардын окуп билим алууга болгон мотивациясын жогорулатуу боюнча ата энелер жана окуучулар менен жүргүзүлүүчү түшүндүрүү иштерин активдештирсин.

8. Гимназия-интернаттын администрациясы, мугалим жана тарбиячылары  окуучулардын билим сапатын жогорулатуу боюнча  (ЖРТ, олимпиадаларда  жогорку көрсөткүчкө ээ болуу) күчөтүлгөн түрдө иш жүргүзүшсүн.

 

 

 

 

 

 

2. КАДРДЫК  САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ
2.1 Педагогикалык, административдик, окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка алуунун (жумуштан  бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу. Гимназия-интернатка педагогикалык, административдик, окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка кабыл алуу жана жумуштан бошотуу Кыргыз Республикасынын “Эмгек кодексинин” талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Жумушка кабыл алуу жана бошотуу өздүк арызынын негизинде жүргүзүлөт. Жумушка кабыл алууда кызматкер менен эмгек келишими түзүлөт. Педагогикалык ишке-гимназия-интернатка зарыл болгон, педагогикалык квалификациясы бар, кызматы жана адистиги боюнча квалификациялык мүнөздөмөнүн талаптарына туура келген билими жөнүндө документи бар адамдар кабыл алынат. Педагогдорду жана окутуучу-көмөкчү курамды жумушка кабыл алууда алардын билими, кесиптик тажрыйбасы жана компетенттүүлүгү толук анализделип, КРнын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Негизинен педагогдорду жумушка кабыл алууга төмөндөгүдөй шарттар талап кылынат:

-Педагогдун адистик өзгөчөлүгү эске алынат. Бардык сабак берген мугалимдер педагогикалык билимге ээ, бардык предметтерде өз адистиктери менен сабактарды өтүшөт. Бул билим берүүнүн сапаттуулугун арттырат.

-педагогикалык билим деңгээли (бакалавр, магистратура, аспирантура);

-адистигине туура келген предметти өздөштүрүүсү, жогорку билими;

-мугалимдик адистикке жараша психологиялык даярдыгы.

-педагогикалык ишиндеги жетишкендиктери жана чыгармачылык ийгиликтери.

Эмгек келишиминин жарактуулук мөөнөтү КРнын мыйзамдарына ылайык аны түзүүдө кызматкер жана жумуш берүүчү тарабынан аныкталат. Мурда сот жообуна тартылбагандыгы жөнүндө ИИМдин справкасы жок жана КРнын  өкмөтү бекиткен тизме боюнча медициналык көрсөткүчтөрү бар жарандарга гимназия-интернатта иштөөгө жол берилбейт. Жумушка киришүүдө кызматкер тарабынан талап кылынуучу документтердин пакети тапшырылат (паспорт, медкароодон өтүү, билими тууралуу документтер, эмгек китепчеси, ИИМден справка). Ар бир процедурага атайын гимназия-интернаттын директорунун буйругу чыгарылат.  Сөзсүз түрдө кызматкерге өздүк дело түзүлүп, иш милдетинин инструкциясы тааныштырылып, колу койдурулат, инструктаж өтүлүп, гимназия-интернаттын ички иштөө режими менен тааныштырылат. Эмгек коллективинин бардык мүчөлөрүнүн эмгек китепчелери директордун сейфинде сакталат.

Коллективдик келишим https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kollektivdik-kelishim.pdf

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/1505

Мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салуу боюнча буйрук

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/myyzamsyz-akcha-chogultuuga-karshy-buyruk.pdf

2021-2022-окуу жылындагы мугалим, тарбиячылар менен түзүлгөн келишимдер https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kelishimder-mugalim-tarbiyachylar.pdf

2021-2022-окуу жылындагы жумушчу-кызматчылар менен түзүлгөн келишимдер

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kelishim-kyzmatchylar.pdf

Предметтик мугалимдердин иш милдеттеринин инструкциясы  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/mugalimderdin-kyzmattyk-nuskamasy.pdf

Жумушка кабыл алуу жана жумуштан бошотуу боюнча буйруктар https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhumushka-kabyl-aluu-zhana-boshotuu-boyuncha-buyruktar.pdf

Эмгек китепчелери;

Мугалимдер https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/mugalimderdin-emgek-kitepcheleri.pdf

Тарбиячылар https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarbiyachylardyn-emgek-kitepcheleri.pdf

УСП нын иш милдеттеринин инструкциясы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tehpersonaldyn-kyzmattyk-nuskamasy-1.pdf

2.2 Штаттардын комплекттелишинин, педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана  билиминин  билим  берүү  программасына шайкеш келүүсү Гимназия-интернаттын мугалим-тарбиячыларынын  жана чарбалык иштер боюнча жумушчулардын  квалификациясы, билими жана тажрыйбасы ишке ашырылып жаткан билим берилүүчү программага жана билим берүү процессинин  талаптарына толук жооп берет.

Мектеп педагогдору окутуу-тарбиялоо процессинде мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык иш алып баруу менен  билим  берүүнүн сапатын жогорулатууга шарт түзүүчү окуу программаларын, окуу куралдарын, окуу китептерин (КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сунушталган) колдонушат.

Гимназия-интернаттын педагогдорун жана окутуучу-көмөкчү курамдын жумушчуларын квалификациясын жогорулатуу үчүн ар бир окуу жылында реалдуу планы жана ага ылайык графиктери түзүлөт.

2021-2022-окуу жылынын экинчи жарымында мугалим, тарбиячылардын саны: 48

Жогорку билимдүү-46, анын ичинен магистр- 6, бакалавр- 2;

Атайын орто-2.

Сабактар ар бир предмет боюнча квалификациялык билими бар мугалимдер тарабынан өткөрүлөт.

Мугалим, тарбиячылардын сандык-сапаттык курамы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kolichechtvenno-kachestvennyy-sos.-2020-21.pdf

Магистратуранын диплому бар мугалим, тарбиячылардын тизмеси https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/bakalavr.-magistr.pdf

Бакалавр даражасындагы диплому бар мугалим, тарбиячылардын тизмеси https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/bakalavr.-magistr.pdf

Атайын орто билимдүү мугалим, тарбиячылардын тизмеси

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/orto-bilimduu-mugalimder.pdf

2.3 Физикалык жана  психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү  процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин  баалоону, анын жыйынтыгы боюнча  чечимдерди кабыл  алууну  камсыздоочу  механизмдин жана жол-жоболордун болушу Гимназия-интернатта физикалык жана психологиялык  коопсуз чөйрөнү камсыз кылуу механизми түзүлгөн. Гимназия-интернаттын мугалим-тарбиячылары  жана чарбалык иштер боюнча жумушчулары менен гимназия-интернаттын “Эмгекти коргоо” жобосунун негизинде алты айда бир техникалык жана өрт коопсуздугу боюнча инструктаж өтүлүп, ал тууралуу ар бир мугалим, тарбиячы  каттоо китебинде кол коюшат. Мындай инструктаж окуучуларга карата дагы өткөрүлөт. Окуучулардын химия, физика, информатика, биология, технология предметтери боюнча окуу кабинеттеринде, спорт залда кандай эрежелерди сактоо керектиги боюнча инструктаж өтүлүп, окуучулардын колу коюлат.

Бардык имараттардын бөлмөлөрү Кыргыз Республикасынын эмгекти коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык эмгекти коргоо жана коопсуздук ыкмасынын талаптарына туура келет, окуу  жайдын бөлмөлөрүндө санитардык-гигиеналык ченемдер, техникалык-коопсуздук эрежелери менен өрт коопсуздугунан сактануу эрежелери сакталат, бул боюнча атайын түзүлгөн планга ылайык  мамлекеттик  жооптуу мекемелер көзөмөлгө алып, тийиштүү инвентарлардын жана документтердин болуусун жана аткарылышын көзөмөлдөп турат.

Гимназия-интернаттын  200 орундуу ашканасы бар. Ашкана бардык керектүү жабдуулар менен толук жабдылган. Окуучулардын тамактануусуна толук шарттар түзүлгөн.

Окуучуларды медициналык жактан тейлөө үчүн бир врач, бир медайым иш алып барат.  Медициналык жактан тейлөө үчүн керектүү бардык шарттар камсыздалган.

Окуучулардын психологиялык коопсуздугу мектеп психологу тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Психолог ата-энелердин кайрылуусу, класс жетекчи, тарбиячылардын сунуш кылуусу менен психологиялык оор жагдайга туш болгон окуучулар менен психодиагностикалык, коррекциялык, кеңеш берүүчүлүк иштерди алып барат.

ИДН кызматкери ОТИ завучу, ТИ завучу, улуу тарбиячы менен тыгыз байланышта иш алып барат.

Эмгек жамаатында алардын ынтымагы көптөн бери калыптанып калган салттык эрежелеринин негизинде бекемделип турат. М: Майрам күндөрүн (мугалимдер күнү, 1-октябрь Карылардын эл аралык күнүнө карата ветеран мугалимдерди куттуктоо, жаңы жыл, Ноорузда сүмөлөк кайнатуу, 23-февраль Ата Мекенди коргоочулар күнү, 8-март Аялдардын эл аралык күнү) коллектив менен чогуу белгилөө, жаратылышка эс алууларды уюштуруу, жайкы мезгилде эс алуу үйлөрүндө, курорт-санаторийлерде, пансионаттарда эс алууну уюштуруу,  ден соолугунун абалы боюнча жана жакындарын жоготууда материалдык жардам берүү ж.б.

 

Эмгекти коргоо коопсуздугу боюнча каттоо журналы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/emgekti-korgoo-koopsuzduk-zhurnaly.pdf

Окуучулардын окуу кабинеттериндеги техникалык коопсуздук эрежелери менене таанышуусун каттоо журналдары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kol-koyuu-zhurnaldary.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу жөнүндөгү жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-rt-koopsuzdgunun-zhobosu1.pdf

Техникалык коопсуздук, өрт коопсуздугунан сактануу эрежелери https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-erezhesi.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу боюнча каттоо журналы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-kattoo-zhurnaly.pdf

Психологдун иш планы. 2021-2022-окуу жылы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/psihologdun-ish-plany.pdf

ТИ завучунун иш планы. 2021-2022-окуу жылы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/tarbiya-ishterinin-plany.pdf

ИДН кызматкеринин иш планы. 2021-2022-окуу жылы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/plan-idn-1.pdf

Профсоюз тармагынан акыркы 5 жыл ичинде эс алуу-дарылануу багытында путевка берүү жөнүндө протоколдорунун көчүрмөсү

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/vypiska-iz-protokola-putevka-2021-2022.pdf

2.4 Педагогикалык, админстративдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-көмөкчү персоналдын  ишин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун  болушу Гимназия-интернатта чыгармачылык  менен иштеген педагогдорду тандоо боюнча усулдук бирикме иш алып барат, ар бир чыгармачыл мугалимдин иши бааланып, гимназия-интернаттан сырткары райондук, шаардык семинарларга,  эл аралык илимий-практикалык  конференцияларга, кароо-сынактарга катышууга,  иштеген илимий-изилдөөлөрү жана эксперименттери боюнча окуучулар менен бирдикте катышуусуна толук шарт түзүп берет жана гимназия-интернат чыгармачыл педагогдорду стимул катары материалдык жактан сыйлыктарды берип турат. Ар бир окуу жылынын аягында педагогикалык, админстративдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-көмөкчү персоналдардын жыл ичиндеги эмгегине талдоо жүргүзүлүп, Биринчи Май райондук Билим берүү борборунун , шаардык Билим берүү башкармалыгынын, Биринчи Май райондук администрациясынын, Бишкек шаарынын мэриясынын, КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин сыйлыктарына сунушталат.

Гимназия-интернатта түзүлгөн эксперттик комиссиянын кароосу менен персоналдын ишин баалоо боюнча критерийлердин негизинде баалоо упайы коюлат, ар бир квартал сайын КТУда каралып , бааланат.

Андан сырткары профсоюз тарабынан сыйлык, грамоталарга көргөзүлөт. Сыйлыкка сунуштоо  педкеңеште жана профсоюз чогулушунда каралып, педагогикалык кеңеште чечилет. Айрым учурда эмгек китепчелерге сыйлоо буйругу жазылат.

Эмгекке кызыктыруучу грантты бөлүштүрүү тартиби жөнүндө жобо http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93362?cl=ru-ru#p1

Эмгекке кызыктыруучу сый-акыны берүү боюнча ишмердүүлүгүнүн баалоо критерийлери

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kyzyktyruuchu-akynyn-baaloo-kriteriyleri.pdf

Эмгекке кызыктыруучу сый-акыны бөлүштүрүү боюнча протокол  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kyzyktyruuchu-emgek-aky.pdf

Эмгекке кызыктыруучу сый-акыны бөлүштүрүү боюнча буйруктан көчүрмө

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ktunu-b-l-sht-r-boyuncha-buyruktan-k-ch-rm-.pdf

Эмгек китепчелери;

Мугалимдер https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/mugalimderdin-emgek-kitepcheleri.pdf

Тарбиячылар https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarbiyachylardyn-emgek-kitepcheleri.pdf

 

Кызыктыруучу эмгек акыны бөлүштүрүү боюнча чогулуштун протоколу https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/eksperttik-komissiyanyn-protokolu.pdf

Сыйлоо жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/syyloonun-zhobosu.pdf

Күчтүү жагы:

 

 

1.      Гимназия-интернаттагы педагогикалык кадрлардын туруктуу иштеп жаткандыгы (предметтик мугалим, тарбиячылардын тез-тез жумушун алмаштырбастан пенсия курагына жеткичекти туруктуу эмгектенүүсү).

2.      Гимназия-интернаттын мугалим-тарбиячыларынын  жана чарбалык иштер боюнча жумушчулардын  квалификациясынын, билими жана тажрыйбасынын ишке ашырылып жаткан билим берилүүчү программага жана билим берүү процессинин  талаптарына толук жооп бергендиги.

3.      Педагогикалык кадрлардын үзгүлтүксүз өз билимин өркүндөтүү үчүн квалификацияны жогорулатууга баруусу.

4.      Мугалим, тарбиячылардын өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө тынымсыз иш алып баруусу.

5.      Мугалим,  тарбиячылардын райондук, шаардык семинарларга үзгүлтүксүз катышуу менен гана чектелбестен шаардык, республикалык деңгээлде сабактарды өтүүсү.

6.      Мугалимдердин жана окуучулардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатындагы иш чараларга, сынактарга катышуусу.

7.      КТУ нун негизинде стимул берилүүсү.

8.      Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү түзүүдө педагогикалык жана көмөкчү персоналдардын, медицина кызматкерлеринин жана ата-энелердин кызыктар болуусу.

9.      ИДН кызматкерлери менен тыгыз иш алып баруу.

10.  Маалыматтын үзгүлтүксүз болушу, коопсуз маалыматтардын жеткиликтүүлүгү.

11.  Соцпедагогдун ата -энелер, балдар менен тыгыз иш алып баруусу.

12.  Эксперттик комиссиялардын иш алып баруусу.

13.  Гимназия-интернатта педагогдордун жана көмөкчү персоналдардын тыгыз биримдиктеги  эмгек жамааты иш алып барат. Алардын ынтымактуулугу, бир-биринен жардамын аябаган биримдиги, коллективге тиешелүү традициянын калыптанышы ишке кызыгуу менен жакшы мамиле жасоого жагымдуу жагдай түзүлөт.

Алсыз жагы: 1. Айрым учурда акча каражатынын жетишсиздиги.

2. Ата энелердин жоопкерчилигинин төмөндүгү.

3. Айлык акынын аз болушу, өзгөчө көмөкчү  персоналдар үчүн.

Сунуштар:

1. Эмгек жамаатынын ынтымагын арттыруу, мугалим, тарбиячылардын ишин алдыга багыттап турган ички  ыңгайлуу микроклиматты түзүү боюнча иштерди улантуу.

2. Мугалим, тарбиячылардын үзгүлтүксүз профессионалдык өсүү программасын камсыз кылуу боюнча иштерди улантуу.

3. Мугалим, тарбиячынын ишиндеги кемчиликтерди табуу жана аны тез арада четке кагуу  максатында алардын ишине өздүк анализ берүү практикасын улантуу.

4. Гимназия-интернатты педагогикалык кадрлар менен камсыздап туруу  максатында жогорку окуу жайлары менен кызматташуу иштерин улантуу.

5. Гимназия-интернаттын эмгек  жамаатында традициялык майрамдарды өткөрүү практикасын улантуу.

6. Тажрыйба алмашуу жана жаш мугалимдерге методикалык жардам көргөзүү максатында ар кыл семинар-тренингдерди, тегерек стол ж.б.  өткөрүү практикасын улантуу.

7. Ар бир мугалим тарбиячынын жаңы иш табылгалары боюнча электрондук банкын түзүүгө жетишүү.

 

3.МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК  БАЗА
3.1 Билим берүү  процессинин катышуучуларына, анын ичинде  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга  жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын, жайлардын  жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал, актылар залы, медициналык пункт, ашкана) ошондой эле жашоо үчүн тиешелүү шарттары бар  жатаканалардын  (эгерде болсо) болушу А. Каниметов атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия-интернаты -1956-жылы мектеп –интернат катары  негизделген.  Гимназия-интернаттын жалпы аянты 4,16 га анын ичинен 50%ти жашылдандырылган (карагай, арча, кайың, дуб, кара жыгач, жаңгак ж.б.), калган бөлүгүндө спорт аянтчалары (футбол талаасы, кичи футбол аянтчасы, ордо аянтчасы) калган бөлүгүндө окуу имараты, эки жатакана, ашкана, мончо, кир жуучу жай, кампалар, авто унаа токтоочу жай. Ар бир имараттардын ортолору асфальтталган, жолдордун жээктерине арча, жаңгак, карагай көчөттөрү тигилген, имараттардын тегерегиндеги клумбаларга гүлдөрдүн көптөгөн түрлөрү  отургузулган. Гимназия-интернаттын айланасындагы жашылдандыруу иштери жана санитардык абалы жакшы жолго коюлган.

Бардык имараттардын бөлмөлөрү Кыргыз Республикасынын эмгекти коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык эмгекти коргоо жана коопсуздук ыкмасынын талаптарына туура келет, окуу  жайдын бөлмөлөрүндө санитардык-гигиеналык ченемдер менен эрежелери сакталат, бул боюнча атайын түзүлгөн планга ылайык  мамлекеттик  жооптуу мекемелер көзөмөлгө алып, тийиштүү инвентарлардын жана документтердин болуусун жана аткарылышын көзөмөлдөп турат.

Окуу процессин толук ишке ашыруу үчүн предметтер боюнча  окуу-методикалык материалдар, компьютерлер, интерактивдүү панел, интерактивдүү доска, проекторлор, жука түстүү телевизорлор, ноутбуктар менен камсыз болгон. Зарыл болгон жабдууларды, окуу куралдарын, методикалык материалдарды камсыздоону гимназия-интернат өзүнүн стратегиялык планында биринчи орунга коет жана жылыга жаңыланууну пландайт.

1. Окуу  корпусунда окуу кабинеттеринин саны-34;

Анын ичинен 4 кабинет интерактивдүү панель, 12 кабинет интерактивдүү доска, 14 кабинет санариптик телевизор менен камсыздалган.

2.Эки компьютердик-информатика кабинет –компьютерлердин саны- 14

Окуу корпусунун кире беришине пандус курулган.

Интернат жатаканасы жалпысынан  456 орунга эсептелинген, анын ичинен 240 орун  кыз балдар үчүн  жана орун 216 орун эркек балдар үчүн эки имаратта жайгашкан. Окуучулар 13 группага бөлүнгөн. Окуучулардын жашоосуна жана эс алуусуна  бардык шарттар түзүлгөн.

Гимназия-интернаттын китепканасында окуучулардын  өз алдынча даярдануусу үчүн 30 орундуу окуу залы уюштурулган жана окуу китептери, көркөм адабияттар, энциклопедиялар ж.б. китептер менен камсыз кылынган.

Гимназия-интернаттын  200 орундуу ашканасы бар. Ашкана бардык керектүү жабдуулар менен толук жабдылган. Окуучулардын тамактануусуна толук шарттар түзүлгөн. Окуучуларды медициналык жактан тейлөө үчүн бир врач, бир медайым иш алып барат.  Медициналык жактан тейлөө үчүн керектүү бардык шарттар камсыздалган.

Жер участогун мөөнөтсүз пайдалануу тууралуу мамлекеттик акт https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/akt-o-polzovaniya-zemelnym-uchastkom-1.pdf

Гимназия-интерннаттын техникалык паспорту https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tehnicheskiy-pasport-ogi-1.pdf

 

Сүрөттөр:

-окуу корпусу

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/surot-mektep3.pdf

— окуу кабинеттери

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuu-kabinetteri3.pdf

—  жатакана

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kyzdar-baldar-zhatakanasy3.pdf

-жатакана бөлмөлөрү

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhatakana-bolmoloru3.pdf

-ашкана

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ashkana.pdf

— спорт зал

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sport-zaly3.pdf

— медпункт

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/medpunkt.pdf

-спорт аянтчалары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sport-ayanchasy3.pdf

— актовый зал

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/aktovyy-zal-1.pdf

 

 

 

3.2 Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы  коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)

 

Гимназия-интернатта билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптары- экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери талаптуу түрдө сакталат. Гимназия-интернаттын бул багыттагы иштери жогоруда аталган коопсуздук эрежелеринин сакталышына өндүрүштүк көзөмөл жүргүзүү жөнүндөгү жобого жана эмгекти коргоо боюнча иштерди уюштуруу жөнүндөгү жобого ылайык жүргүзүлөт. Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо педагогикалык жана көмөкчү персоналдардын ар биринин таанышып, ал тууралуу кол койгон кызматтык-иш милдеттеринин нускамаларына ылайык жүргүзүлөт. Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарынын аткарылышына өндүрүштүк көзөмөл бекитилген графикке ылайык жүргүзүлөт. Гимназия-интернаттын ар бир кызматчысы жылына эки жолу техникалык коопсуздук, өрт коопсуздугу, энергетика коопсуздугу боюнча инструктаждан өтүшөт. Гимназия-интернатта өрт өчүрүү кызматынын инспекторлору, экотехинспекция, СЭС кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө тышкы текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча айтылган сунуштар, эскертүүлөр боюнча токтоосуз иштер алынып барылат.

 

Эмгекти коргоо иштерин уюштуруу жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/emgekti-korgoo-koopsuzdugunun-zhobosu-1.pdf

Техперсоналдардын  иш кызматтык нускамалары https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tehpersonaldyn-kyzmattyk-nuskamasy-1.pdf Техникалык коопсуздук боюнча инструктаж https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/instruktazh-po-ohrane-truda.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу жөнүндөгү жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-rt-koopsuzdgunun-zhobosu1.pdf

Техникалык коопсуздук, өрт коопсуздугунан сактануу эрежелери https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-erezhesi.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу боюнча каттоо журналы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzduguna-kol-koyuu-zhurnaly.pdf

 

3.3  

Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча  ишти топтоо,баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

Гимназия-интернаттын  материалдык-техникалык базасын чыңдоо жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлөт.

Акыркы 5 жыл аралыгында бул багытта төмөндөгү иштер жасалды:

Окуу корпусунда;

-бардык окуу кабинеттеринин эшиктери алмаштырылды;

-физика, химия, география, биология кабинеттерине интерактивдүү панел орнотулду.

— 12 окуу кабинетинде интерактивдүү доскалар жана аларды коргоочу жалюзилеор орнотулду.

-технология кабинети эки өнөр-жай тигүү машинасы, бир оверлок машинасы менен жабдылды.

-ар бир предметтик мугалим ноутбуктар менен камсыз кылынды.

-усулдук бирикмелер принтерлер менен камсыз кылынды.

-8 окуу кабинеттеринин мебелдери жаныртылды.

Жатакана бөлмөлөрүндө;

-акыркы беш жыл аралыгында жатакана бөлмөлөрүнүн килем, палас, жууркан-төшөнчүлөрү алмаштырылып турду.

-2020-жылы 72, 2021-жылы 50 даана ортопеддик матрацтары менен керебеттер коюлду.

-тарбиялануучулар үчүн эки эшиктүү 70 даана шифоньер коюлду.

-эки чаң соргуч алынды.

-жатакана бөлмөлөрүнүн терезелери алмаштырылып, жалюзилер орнотулду.

-түзүлгөн кырдаалга жараша санузелдер алмаштырылып турат.

 

-Ашканада;

-ашканада тамак ичүү залдары толугу менен капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүлдү.

-ар бир окуу жылынында идиш-аяктар сатылып алынат.

-2 даана муздаткыч, тамак аш даярдоочу стол, электр плитасы ж.б. менен камсыздалды.

МТБны жакшыртуу планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/strategiyalyk-plan.pdf

 

 

Күчтүү жагы 1.Гимназия-интернаттагы имараттардын жалпы абалы  жакшы .

2.Гимназия-интернатта МТБ ны-инфраструктураны жакшыртуу боюнча түзүлгөн планга ылайык системалуу иштер алынып барылат. (жатаканалардын крышалары толугу менен капиталдык оңдоп-түзөтүүдөн өткөрүлдү, ашкана, оку корпусунан эки кабинет, жатаканалардагы төрт даараткана, окуу корпусунан үч даараткана толугу менен капиталдык оңдоп-түзөтүүдөн өткөрүлдү).

3. Гимназия-интернаттын балдар тамактанган ашканасындагы идиштердин абалын жакшыртуу, үй-тиричилик буюмдарын жакшыртуу, имараттарда күнүмдүк колдонуучу жана керектүү чарба буюмдары менен камсыз кылуу жана оңдоо иштери боюнча пландардын убагында аткарылып турушу.

4. Окуу корпусунда, жатаканада, мектептин айланасында санитардык-гигиеналык эрежелер дайыма сакталат жана гимназия-интернат ар дайым тазалыкта кармалат.

 
Сунуштар:

1. Гимназия-интернаттын инфраструктурасын жакшыртуу, материалдык-техникалык базасын толуктоо, коопсуз чөйрө түзүү, окуучулардын окуу процессине карата мотивациясын жогорулатуу багытындагы иштерди жүргүзүүнү улантуу.

2. Окуучулар менен гимназия-интернаттын эмеректерин сактоого карата тарбиялык иштерди улантуу.

 
4.ФИНАНСЫЛЫК  РЕСУРСТАРДЫ  БАШКАРУУ
Өзүн-өзү баалоо критерийлери Өзүн-өзү баалоонун натыйжалары Тастыктоочу  база
4.1 Финансылык  пландоо  системасынын болушу Гимназия интернатты финансылык каржылоо жергиликтүү бюджеттен алынат. Андан тышкары өздүк эсепке КРнын Өкмөтүнүн №310  Токтомунун негизинде интернатка кошумча жардам катары окуучулардын ата-энелеринен толукталат. Бардык финансылык сметанын кириши жана чыгышы  КРнын Финансы министрлигине караштуу Биринчи Май райондук башкармалыгынын жетекчиси аркылуу бекитилип көзөмөлдө турат. Шаардык Кеңештин Токтому

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/postanovlenie-gorodskogo-kenesha.pdf

КР Өкмөтүнүн Токтому

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/postanovlenie-pravitelstva-kr.pdf

4,2 Кошумча  финансы ресурстарын тартуу, бөлүштүрүү жана отчеттуулук боюнча  ачык-айкын механизмдердин  болушу Айрым ата-энелерден спонсордук жардам көргөзүлүп турат.
4.3 Финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу Финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизиминин болушу үчүн атайын расчет иштелип чыгат. Ар бир статья боюнча айлык акы, коммуналдык төлөмдөр, дары- дармектер, тамак-аш, ж.б. интернатка керектелүүчү буюмдарды сатып алуулар жана негизги каражаттарды сатып алуулар пландалат. Атайын түзүлгөн сметалардын негизинде бюджеттик комиссия талкуулап кабыл алып, бюджетке бекитет. Сметалар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/smetalar.pdf

 

Күчтүү жагы: Ар бир которулган акча каражаттары Борбордук казынанын көзөмөлү аркылуу жүргүзүлүп турат. Киреше жана чыгаша отчетун өз убагында ар бир айда Биринчи Май райондук финансы башкармалыгына тапшырылып турат. Бекитилген смета так жана туура колдонулат.  

 

 

Жыйынтык:

Гимназия-интернаттын өзүн-өзү баалоо комиссиясы институционалдык аккредитациялоодо түзүлгөн отчетун аккредитациядан өтүү үчүн ыйгарым укуктуу органга жиберүүнү сунуштайт.

Комиссиянын төрайымы: ___________________Ш. К. Майтыкова-директордун м. а.

Комиссиянын мүчөлөрү:

___________________Ж. К. Мусаева-методист.

___________________Н. Ө. Дөөлөтбаева-тарбия иштери боюнча директордун орун басары.

___________________К. Каныбек уулу- уюштуруу иштеринин жетекчиси.

___________________Э. Ж. Кенжеева – математика, физика жана информатика кафедрасынын жетекчиси.

___________________С. Э. Турусбеков-улуу тарбиячы.

___________________Г. Калыбай кызы-кыргыз тили жана искусство усулдук кафедрасынын жетекчиси.

___________________Ж. Б. Батыралиева-кыргыз тили жана адабияты мугалими, китепканачы.

___________________Т. И. Шабданбекова-профсоюз комитетинин төрайымы.

___________________Р. Кайбылдаев-чарба иштери боюнча директордун орун басары.