Общеобразовательная гимназия-интернат №1 имени А. Каниметова (ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕЙДИТЕ НА ВЕРСИЮ ПО КЫРГЫЗКИ. КЫРГЫЗ ТИЛИН ТАНДАҢЫЗ)

Программалык аккредитация

БЕКИТИЛДИ

                            2022-жылдын “___” _________

                          Педкеңештин №_____ чечими

БИШКЕК ШААРЫНЫН БИРИНЧИ МАЙ РАЙOНУНУН

АБДЫЛДА КАНИМЕТОВ АТЫНДАГЫ №1 ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ

ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТЫНЫН

ПРОГРАММАЛЫК АККРЕДИТАЦИЯЛООДОГУ

ӨЗҮН-ӨЗҮ БААЛОО БОЮНЧА ОТЧЕТУ

 

«Комиссиянын курамы жөнүндө» 2022-жылдын 12-январындагы № 980 буйругу.

 

Киришүү

  1. А. Каниметов атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия-интернаты жөнүндө маалымат

 

1.1 Мектептин аталышы Бишкек шаарындагы Абдылда Каниметов атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия-интернаты
1.2 Дареги Бишкек шаары, Биринчи Май району, Жибек-Жолу №625

 

 

1.3 Мектептин жетекчисинин аты-жөнү, байланыш телефону

 

Директордун м. а. Майтыкова Шайыркүл Кайбылдаевна, +996770265193, +996500265193

 

1.4    Мектептин, ата-энелер комитетинин

камкордук кеңешинин төрагаларынын аты-жөнү, байланыш телефондору

Гимназия-интернаттын өздүк эсеби менен бардык төлөмдөр  борбордук казына аркылуу ишке ашырылат, камкордук кеңеши жок.

 

1.5       Менчиктин формасы:                               __________________муниципалдык_________________

(жеке, мамлекеттик муниципалдык ж.б.)

1.6       Билим берүү уюмунун статусу: ______жалпы билим берүүчү гимназия-интернаты_____________

                                                                                                              (толук эмес орто мектеп, орто мектеп, лицей, гимназия ж.б.)

1.7. ИНН   02808199610078

 

Гимназия-интернаттын директорунун м. а. Ш. К. Майтыкованын 2022-жылдын 12-январындагы №980 буйругунун негизинде түзүлгөн өзүн-өзү баалоо  комиссиясы  февраль, март айларында  иш жүргүзүп, жыйынтыгын чыгарды. Бул комиссиянын берген отчету  2022-жылдын 23-мартындагы педагогикалык кеңеште каралып жактырылды жана бекитилди.

Мектептин миссиясы:

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамынын чегинде  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан гимназия мектептери үчүн бекителген окуу планына ылайык, ар бир окуучуну жалпы негизги билим менен жана жалпы орто билимине кошумча чыгыш тилдерин (араб, кытай, жапон) окутууну камсыз кылууга  жетишүү, мамлекеттик үлгүдөгү документ берүү жана азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн-социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөргө ээ болгон инсанды тарбиялоо.

 

 

 

Минималдуу  талаптардын  аткарылышын  талдоо  жана  тастыктоочу  база

 

1.БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН МАЗМУНУ ЖАНА ОКУУ МЕТОДИКАЛЫК КАМСЫЗДАЛЫШЫ

 

1.1 Окуу планынын жана программалардын билим берүү стандартынын, базистик окуу планынын талаптарына, керектөөлөрүнө ылайык келүүсү. Гимназия-интернаттын миссиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын чегинде  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан гимназия мектептери үчүн бекителген окуу планына ылайык, ар бир окуучуну жалпы негизги билим менен жана жалпы орто билимине кошумча чыгыш тилдерин (араб, кытай, жапон) окутууну камсыз кылууга  жетишүү, мамлекеттик үлгүдөгү документ берүү жана азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн-социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөргө ээ болгон  инсанды тарбиялоого багытталган.

 

Гимназиялар үчүн Базистик окуу планынын негизинде түзүлгөн окуу планы жана чыгыш тилдери боюнча модификацияланган программалар, мектеп компонентинин эсебинен өтүлүүчү жана тереңдетип окутуу үчүн тандоо предметтерин окутуу боюнча ылайыкташтырылган программалар түзүлгөн.

Окуу программаларынын билим берүү стандартынын талаптарына дал келүүсү предметтер боюнча КТП ларды түзүүдөгү эң негизги шарт болуп эсептелет. КТПлардын окуу программасы боюнча түзүлгөндүгү окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары тарабынан текшерилип, усулдук бирикмелердин жыйынында каралып, методист менен макулдашылып, гимназия-интернаттын директору тарабынан бекитилет.

Гимназия-интернаттын Уставы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/ustav-ogi-1.pdf

Гимназия-интернаттын 2021-2022-окуу жылы үчүн Окуу планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/uchebnyy-plan-2021-2022.pdf

Чыгыш тилдери боюнча модификацияланган программалар:

Япон тили бонча программа

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/programma-yaponskogo.pdf

Кытай тили боюнча программа

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/programma-kitayskogo.pdf

Араб тили боюнча программа

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/arab-tilinin-programmasy.pdf

Мектеп компонентинин эсебинен өтүлүүчү предметтер боюнча программалар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/programma-mk.pdf

Тереӊдетип окутуу үчүн тандоо предметтери боюнча ылайыкташтырылган программалар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/programma-mk.pdf

Усулдук бирикмелердин-кафедралардын КТПларды кароо боюнча протоколдору

Математика, физика жана информатика кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-1-ktp.pdf

Коомдук илимдер жана дене тарбиясы кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/saat-toktom-1.pdf

Табигый илимдер кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-ktp.pdf

Англис тили жана чыгыш тилдери кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/1-protokol-ktp.pdf

Орус тили жана адабияты кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-1-ktp-1.pdf

Кыргыз тили жана искусство кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/protokol-kyrgyz-til-zhana-iskusstvo-kafeddrasy.pdf

Тарбиячылар кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-1-protokol.pdf

1.2 Окуу методикалык камсыздоонун билим берүү стандартынын талаптарына жана кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү. Гимназия-интернаттын билим берүү программасы окутуунун методикалык каражаттары менен мүмкүн болушунча камсыздалган жана окуу методикалык камсыздоо билим берүүнүн максаттарына жана мамлекеттик билим берүүнүн стандарттарына толук жооп берип, андагы талаптарына шайкеш келет. Гимназия-интернаттагы окуу методикалык камсыздоо өз ичине төмөндөгү компоненттерди камтыйт: нормативдик-методикалык материалдар (Билим берүүнүн мамлекеттик стандарты, гимназия-интернаттын Окуу планы, окуу программалары, педагогикалык жана көмөкчү персоналдардын иш милдеттеринин инструкциялары, локалдык актылар)

Окуу-компьютердик техникалар -52 (компьютер жана ноутбуктар). Окуу-информациялык материалдар  (окуу китептери, текшерүү иш, жат жазуу жыйнактары, жумушчу-дептерлер, интернет ресурсу).

Окуу-методикалык материалдар  (дидактикалык материалдар, сабактын план конспектилери)

Гимназия –интернатта окутуу-тарбиялоо процессинин катышуучуларын окуу методикалык камсыздоонун шарттары канчалык деңгээлде канааттандырып тургандыгы боюнча сурамжылоо жүргүзүлүп турат. Сурамжылоонун негизинде алынган маалыматтар педколлективдин чогулуштарында айтылат.  Окуу китептери «Кут билим » газетасынын 22.06.2021-жылдагы санына жарыяланган КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин  2021-жылдын 20-августундагы № 1460/1 буйругунун негизинде пайдаланылат.

Мамлекеттик билим берүү стандарты

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/96691

Гимназия-интернаттын 2021-2022-окуу жылынын Окуу планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/uchebnyy-plan-2021-2022.pdf

Окуу программалары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/predmettik-standarttar.pdf

Педагогикалык жана көмөкчү персоналдардын иш милдеттеринин нускамалары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogikalyk-zhana-zhardamchy-personaldardyn-ish-nuskamasy.pdf

Локалдык актылар:

Педагогдордун профессионалдык этикасынын нормалары жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogdordun-etikasy-tuuraluu-zhobo.pdf

Педагогикалык кеӊешме жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogikalyk-kenesh-zhonundogu-zhobo.pdf

Усулдук бирикме жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/usulduk-birikme-zhonundogu-zhobo.pdf

Мектептин ички көзөмөлү  жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ichki-kozomol-zhurguzuu-zhonundogu-zhobo-1.pdf

Административдик- контролдук иштерди жүргүзүү  жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/admin-kozomol-zhurguzuu-zhobosu.pdf

Дептерлерди текшерүү жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/depterlerdi-teksher-zhobosu.pdf

Ата-энелер комитети жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ata-eneler-komiteti-zh-n-nd-tipt-zhobo.pdf

Профилактика кеӊеши  жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ichki-uchet.pdf

Окуучуларды мектеп ичиндеги  профилактикалык  учётко коюу жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/prof.kattoo-zhobo.pdf

Эмгек коопсуздугун сактоо боюнча иштерди уюштуруу жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/emgekti-korgoo-koopsuzdugunun-zhobosu.pdf

Аскерге чейинки даярдоо жөнүндөгү типтүү жобо

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96089?cl=ky-kg

Ишембиликтерди өткөрүү жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ishembilik-otkoruu-zhobosu.pdf

Предметтик декаданы өткөрүү жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekada-otkoruunun-zhobosu.pdf

Күндөлүктөрдү толтуруу жана текшерүү   жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kundoluktordu-teksheruunun-zhobosu.pdf

Окуу кабинеттерин кароо жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kabinetterdi-teksheruu-zhobosu.pdf

Ɵрт коопсуздугу жөнүндө Жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-rt-koopsuzdgunun-zhobosu.pdf

Педагогикалык кеӊеш жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogikalyk-kenesh-zhonundogu-zhobo.pdf

Усулдук бирикме жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/usulduk-birikme-zhonundogu-zhobo.pdf

Эмгекке кызыктыруучу грантты бөлүштүрүү тартиби жөнүндө жобо http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93362?cl=ru-ru#p1

Педагогикалык этиканын нормалары  жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedagogdordun-etikasy-tuuraluu-zhobo.pdf

Сыйлоо жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/syyloonun-zhobosu.pdf

«Кут билим» – окуу китептеринин тизмеси

https://kutbilim.kg/ru/news/inner/perechen-uchebnikov-rekomendovannyh-ministerstvom-obrazovaniya-kr-ru/

Китепкана фондун текшерүү актылары https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/inventarizatsiya-akt-roverki.pdf

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/inventarizatsiya.pdf

Окуу китептерин алуу боюнча табыштама https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhetishpegen-okuu-kitepterinin-tizmesi.pdf

Китепкана ишинин анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/analiz-kitepkana.pdf

2021-2022-окуу жылы үчүн китепкананын иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kitepkananyn-ish-plany.pdf

2021-2022-окуу жылына окуу китептеринин ылайык келээрин салыштырып текшерүү

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kitepterdi-salyshtyruu.pdf

1.3 Жетиштүү маалыматтык ресурстардын (окуучулардын контингентине, анын ичинде окутуу тилдерине карата окуу-методикалык адабияттардын фонду) болушу. Гимназия-интернатта окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Орто билим берүүнүн экинчи (5-9-кл.) жана үчүнчү (10-11-кл.) баскычынын окуучулары окутулат. Окуучулардын окуу китептери менен камсыздалышы 88, 29% ды түзөт, анын ичинен:

5-класстар 79,62 %;

6-класстар 85,37 %;

7-класстар 88,94 %;

8-класстар 86,22 %;

9-класстар 82,97 %;

10-класстар 92,86 %;

11-класстар 97,84 % окуу китептери менен камсыздалган.

Окуучулар үчүн 30 орундуу окуу залы иштеп жатат. 7500 даана китеп фонду бар китепкана иштөөдө.

Көркөм жана методикалык адабият фонду 6832.

Окуу китептерин берүү журналы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kitepterdi-beruu-zhurnaly.pdf

Окуу китептеринин инвентардык китеби https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/invertardyk-kitepter.pdf

Окуу китептеринин тизмеси https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuu-kitepterinin-tizmesi.pdf

1.4 Билим берүү программасынын жана окуу методикалык камсыздоонун мазмунун жакшыртуу максатында кызыктар тараптардын күтүүлөрүн, керектөөлөрүн жана канааттануусун мезгилдүү баалоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоонун колдонуудагы механизминин болушу.

 

Гимназия-интернатта Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жөнүндө”, “Мугалимдин статусу жөнүндө” мыйзамдары, билим берүү программаларын ишке ашырууда жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты, Кыргыз Республикасынын  Билим берүү жана илим министрлигинин буйруктары, билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу иш укуктук – нормативдик актылар, гимназия-интернаттын Уставы жетекчиликке алынып окуучуларга  сапаттуу билим берүү артыкчылыктуу мааниге ээ. Билим берүүнүн сапатын көтөрүү үчүн бардык шарттар көрүлгөн. Окуу китептери, усулдук колдонмолору, компьютердик техникалар менен камсыз кылуу үчүн алгылыктуу иштер аткарылган.

Билим берүүнүн натыйжалуулугуна мезгили менен мониторинг жүргүзүү менен анын натыйжалары окуучулар жана ата-энелер менен талкууланат, билим берүүдөгү келип чыккан тоскоолдуктар өз убагында талкууланып, билим берүү процессин жакшыртуу үчүн уюштуруу иштери өз убагында жүргүзүлөт

Аталган иш аракеттердин бардыгы педагогикалык кенештин отурумдарында, ата-энелер чогулуштарында, сурамжылоо, анкета, тест жүргүзүү аркылуу ишке ашырылат.

 

Мамлекеттик билим берүү стандарты

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/96691

Предметтик стандарттар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/predmettik-standarttar.pdf

«Кут билим» окуу китептеринин тизмеси https://kutbilim.kg/ru/news/inner/perechen-uchebnikov-rekomendovannyh-ministerstvom-obrazovaniya-kr-ru/

СПК (сабактын план-конспектилери)

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/spk-mugalimder.pdf

Инновациялык технологияларды жана методдорду колдонуу менен өтүлгөн сабактар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sabaktar.pdf

 

 

Күчтүү  жактары:

1.      Гимназия-интернаттын Окуу планы жана программалары мамлекеттик билим берүү стандартынын жана базистик окуу планынын талаптарына толугу менен ылайык келет.

2.      Гимназия-интернаттын администрациясы тарабынан окуу программаларынын дал келүүсүнө системалуу түрдө көзөмөл жүргүзүлүп турат.

3.      Педагогикалык персоналдар сабак өтүүнүн методикасындагы жаңылануулар, окуу программаларындагы боло турган өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтарга КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин сайты жана “Кут билим” газетасы аркылуу ээ болуп турушат.

4.      Интернет түйүндөрү аркылуу ар бир педагог методикалык китептердин мектептик электрондук банкын толуктап турат.

5.      Жаңы технологияларды колдонуу менен өтүлгөн сабактар, тарбиялык сабактар, класстан тышкаркы иш чаралар  гимназия-интернаттын сайтына жүктөлөт.

6.      Окуу-методикалык китептердин сакталышына көзөмөл жүргүзүүнүн системасы калыптанган, мында гимназия-интернаттагы өзүн-өзү башкаруу активдүү иштерди жүргүзөт. “Келечек” мектеп парламентинин мүчөсү болгон окуучулар аркылуу окуу китептеринин сакталышына системалуу түрдө көзөмөл жүргүзүлөт. Мындай шарттар окуучулардын өзүн-өзү көзөмөлдөө жөндөмдүүлүгүнүн, жоопкерчилигинин жана активдүү граждандык позициясынын бекемделүүсүнө алып келет.

  1. Окуу планындагы бардык  предметтер боюнча квалификациялык билимге ээ мугалимдер сабак беришет. Билим берүү программасынын талабына шайкеш  келет.

 

Алсыз  жактары:

1. Электрондук китепкананын жоктугу.

2. Айрым окуу китептеринин мамлекеттик стандартка жооп бербегендиги.

Сунуштар:

1. Мугалим, тарбиячылардын методикалык окуу куралдарынын жана адабияттардын электрондук банкын түзүү иштерин улантуу.

2. Мугалим, тарбиячылардын «Мамлекеттик билим берүү стандартына» ылайык автордук методикалык китептерин иштеп чыгуу жана басмадан чыгаруу иштерин жолго коюу.

3. Окуучулар парламентинин окуу китептеринин сакталышы боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүү практикасын улантуу.

4. Кызыктар тараптардын окуу-методикалык жактан камсыздалышына канааттангандыгына мониторинг жүргүзүүнү улантуу.

 

 

2.      КОМПЕТЕНТТҮҮ ОКУТУУНУ ИШКЕ АШЫРУУ ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО

 

2.1 Окутуунун пландаштырылган максаттарынын болушу. Гимназия-интернаттын окутуу-тарбиялоо процессинде аткарылуучу ар бир иш чаралар алдыга бир катар максаттарды коюу менен пландаштырылат. Ал максаттар 2021-2022-окуу жылы үчүн түзүлгөн гимназия-интернаттын окутуу-тарбиялоо процесси боюнча иштерди пландаштырууда коюлат жана педагогикалык кеңеште талкууланып, кабыл алынып бекитилет.

Пландаштырылган максаттар ар бир иш-чараны пландаштырууда: окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын,  тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын, методисттин, соцпедагогдун, психологдун, улуу тарбиячынын, китепканачынын иш планында көрсөтүлөт.  Пландаштырылган максаттар КТПларды түзүүдө дагы коюлуп, окуучунун компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган. Предметтер боюнча ар бир сабактын жана  өз алдынча сабакка даярдантуунун пландарында максаттар окуучунун позициясында коюлуп, окутуу-тарбиялоо процессине компетенттүү мамиле жасалат.

 

Педкеӊештин протоколу 11.09.2021-ж.

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/pedkeneshtin-1-protokolu.pdf

ОТИ завучунун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuu-tarbiya-ishteri-boyuncha-zhyldyk-plan.pdf

ТИ завучунун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/tarbiya-ishterinin-plany.pdf

Методисттин 2022021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/metodikalyk-ish-plan.pdf

Психологдун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sots-pedagogdun-ish-plany.pdf

2021-2022-окуу жылы үчүн китепкананын иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kitepkananyn-ish-plany.pdf

Психологдун улантмалуулук боюнча иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihologdun-ulantmaluuluk-plany.pdf

Психологдун сабактан жетише албаган окуучулар менен жекече иштөө планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihiolgdun-sabaktan-zhetishpegen-okuuchular-menen-ishtoo-plany.pdf

Психологдун суицидти алдын алуу боюнча түзүлгөн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihologdun-suitsiddi-aldyn-aluu-plany.pdf

Психологдун кесиптик багыт берүү боюнча иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihiolgdun-kesiptik-bagyt-beruu-boyuncha-ish-plany.pdf

Психологдун профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү боюнча иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/psihologdun-profilaktikalyk-ish-charalardy-zh-rg-z-plany.pdf

Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүлүүчү иштердин планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kylmyshtuuluktun-aldyn-aluu-plany.pdf

Соцпедагогдун 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/sots-pedagogdun-ish-plany.pdf

Улуу тарбиячынын 2021-2022-окуу жылы үчүн иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhatakanalardyn-ish-plany.pdf

2021-2022-окуу жылы үчүн мектеп парламентинин планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/parlamenttin-ish-plany.pdf

Граждандык-патриоттуулукка  тарбиялоо боюнча иш-план https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/patriottuk.pdf

Нравалуулук-маданий тарбиялоонун иш планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/nravalyk-madaniyat.pdf

Экологиялык тарбиялоонун иш планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ekologiya-plan-2022zh.pdf

Календарлык  пландар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ktp-mugalimder-1.pdf

Тарбиячылардын пландары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ktp-tarbiyachylar.pdf

Класстан  тышкаркы  иштердин  планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/klasstan-tyshkary-ish-2022zh.pdf

Усулдук  бирикме  жетекчилеринин пландары

Физика, математика жана информатика кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ub-plany2021-2022.pdf

Коомдук илимдер жана дене тарбиясы кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sektsiya-plan-2021-2022.pdf

Табигый илимдер кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tabigyy-ilimder-kafedrasynyn-zhyldyk-plany.pdf

Англис тили жана чыгыш тилдери кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ub-ish-plany.pdf

Орус тили жана адабияты кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/plan-raboty-ub.pdf

Кыргыз тили жана искусство кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ish-plan.pdf

Тарбиячылар кафедрасы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarbiyachylar-kafedrasynyn-ish-plany-1.pdf

СПК (сабактын план-конспектилери)

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/spk-mugalimder.pdf

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окутуу тарбиялоо процесинде инновациялык технологияларды жана методдорду колдонуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар бир предметтик мугалим педагогикалык методдорду, билим берүүнүн формаларын, технологияларын баалоо жана түзөтүү максатында  жаңы технологияларды (сапаттуу билим, бир нече интерактивдүү ыкмалар, инсанга багытталган окутуу, сынчыл ойлом ж.б.) колдонуу менен сабактарды жана ачык сабактарды, кечелерди, семинар-тренингдерди, конференцияларды  өткөрүшөт жана окуучулардын илимий-изилдөө иштерин алып барышат. Педагогдор бул билим берүүнүн формаларын натыйжалуу ишке ашыруу үчүн окуучулар менен дайыма өз ара тыгыз байланышта болот. Усулдук бирикме-кафедраларда Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгында түзүлүп, бекитилген графикке ылайык предметтер боюнча декадалар уюштурулуп, өткөрүлөт. Декадалардын жүрүшүндө мугалимдер бири-бири менен тыгыз байланышта болуп, методикалык жактан тажрыйба алмашышат. Декаданын материалдары папкаларга топтолуп, талдоо жүргүзүлүп, жыйынтыкталат.

Бүгүнкү күндө гимназия-интернаттын мугалим, тарбиячыларынын дээрлик басымдуу бөлүгү өздөрүнүн сабактарында инновациялык технологияларды жана методдорду колдонушат, физика, биология, химия, география предметтери боюнча окуу кабинеттери интерактивдүү панель (4 панель) менен камсыздалган,  12 окуу кабинети  интерактивдүү доскалар менен жабдылып,

азыркы учурда ар бир предметтик мугалим гимназия-интернаттын эсебинен ноутбук менен камсыздалган. Буларга кошумча актовый залда өтүлүүчү сабактарда, кечелерде, окуучулар үчүн ар түрдүү багыттагы лекция-сабактарын өтүүдө эки проектор  колдонулат. Ар бир жаш мугалимге сабак өтүүдө инновациялык технологияларды жана методдорду колдонуу менен кесиптик чеберчилигин жогорулатууга толук шарттар түзүлгөн.

Гимназия-интернатка жаңы кабыл алынган жана жаш мугалимдери үчүн окутуунун инновациялык технологиялары боюнча атайын курстар уюштурулат. И. Арабаев атындагы  Билимди жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун психологиялык- педагогикалык жана гуманитардык билимдер кафедрасынын окуу методикалык кеңешинде бекитилген «Интерактивдүү ыкмаларды мектеп шартында колдонуу  программасы»  боюнча жаш мугалимдер үчүн окуу уюштурулуп, жаңы стратегиялар боюнча практикалык сабактар өткөрүлүп турат. Ал эми жалпы педколлектив  үчүн жыл бою методикалык семинарлар өткөрүлөт.

Ошондой эле жаш мугалимдерди  тажрыйбалуу мугалимдердин сабактарына катыштыруу уюштурулат. Айрым предметтик мугалимдер өз билимин өркүндөтүү, кесипчилик чеберчилигин жогорулатуу максатында онлайн өтүлгөн семинар-тренингдерге, мугалимдер үчүн атайын сынактарга катышып, байгелүү орундарга ээ болушат.

 

 

 

Инновациялык технологияларды жана методдорду колдонуу менен өтүлгөн сабактар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sabaktar.pdf

Мугалимдин пайдаланылган методдору боюнча өздүк анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/samoanalizy.pdf

Декадаларды өткөрүү графиги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/usulduk-birkmelerdin-dekadalyn-otkoruu-grafigi.pdf

Кафедралардын декадаларын өткөрүү пландары

Физика, математика жана информатика кафедрасынын декадасын өткөрүү планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekada-ish-plan.pdf

Коомдук илимдер жана дене тарбиясы кафедрасынын декадасын өткөрүү планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekada-plan.pdf

Табигый илимдер кафедрасынын декадасын өткөрүү планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ubnyn-dekadasyn-tk-r-plany.pdf

Англис тили жана чыгыш тилдери кафедрасынын декадасын өткөрүү планы (Англис тили жумалыгы) https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/plan-nedelya-ang-yazyka.pdf

Орус тили жана адабияты кафедрасынын декадасын өткөрүү планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/plan-dekady.pdf

Кыргыз тили жана искусство кафедрасынын декадасын өткөрүү планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekadanyn-plany.pdf

Тарбиячылар кафедрасынын декадасын декадасынын планы https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekadanyn-plany-1.pdf

Кафедралардын декадаларынын анализи

Физика, математика жана информатика кафедрасынын декадасынын анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekada-analiz-mif-kafedra-1.pdf

Коомдук илимдер жана дене тарбиясы кафедрасынын декадасынын анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekada-otchet-analiz.pdf

Табигый илимдер кафедрасынын  декадасынын анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tabigyy-ilimder-kafedrasynyn-dekadaga-analizi.pdf

Англис тили жана чыгыш тилдери кафедрасынын декадасынын анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/angl.zhumalygy-otchet.2022.pdf

Орус тили жана адабияты кафедрасынын декадасынын анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/analiz-dekady.pdf

Кыргыз тили жана искусство кафедрасынын декадасынын анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dekadaga-analiz.pdf

Тарбиячылар  кафедрасынын декадасынын анализи https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/analiz-2022-1.pdf

2.3 Окутууну баалоодо жана корректировкалоодо кайтарым байланыш механизминин болушу Гимназия-интернатта окутууну баалодо жана корректировкалоодо кайтарым байланышты камсыз кылуу, сабак өтүүнүн сапатын жана мугалимдин чеберчилигин жогорулатуу  максатында гимназиянын администрациясы, усулдук бирикмелердин жетекчилери, насаатчы жана тажрыйбалуу мугалим, тарбиячылар тарабынан сабак өтүүгө көзөмөл жүргүзүү системасы калыптанган. Сабакка катышуудагы бирден-бир негизги маселе болуп сабакта кайтарым-байланыш түзүүгө жана күтүлүүчү натыйжаларга жетишүү эсептелет.

Мындан сырткары гимназия-интернатта тажрыйба алмашуу, методикалык жардам көргөзүү максатында өз ара сабактарга катышуу механизми уюштурулган.

Жыйынтыгында мугалим, тарбиячылардын  80% кайтарым байланыш боюнча иш алып барат

Мектепте кайтарым байланыштын төмөнкү формалары каралган.

ü  фронталдык сурамжылоо

ü  байкоо

ü  суроо берүү

ü   тестирлөө

ü  зачет

Окуучулардын жазуу иштеринин жыйынтыгы окуу бөлүм башчысы тарабынан көзөмөлдөнүп, конкреттүү сунуштар айтылып, алар иштин жүрүшүндө колдонулат.

Сабактарга өз ара катышуунун жүрүшү сабакка анализ берүү менен коштолот,  педагогдордун өзүн-өзү баалоо формалары колдонулат. Кайтарым байланыш алуу үчүн ата-энелер чогулушу, ата-энелерди сурамжылоо жана башкалар өткөрүлөт.

Педагогдордун ишинин ыкмаларын жана технологияларын корректировкалоо максатында окутуунун натыйжаларын жана сабактарды талдоо, ошондой эле өзүн –өзү талдоо иши дагы туруктуу жүргүзүлөт.

Сабактарга анализдер https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/samoanalizy.pdf

Өз ара сабактарга катышуу дептерлери https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/toktosunova-g-layym-z-ara-sabakka-katyshuu-depteri.pdf

Дептерлерди текшерүү жөнүндө Жобо  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/depterlerdi-teksher-zhobosu.pdf

Жазуу  иштерин текшерүүнүн справкалары https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhazuu-ishterinin-spravkalary.pdf

 

2.4 Билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди баалоонун объективдүү жана ачык –айкын системасынын болушу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия-интернатта окутулуп жаткан билим берүү программаларынын мазмуну мамлекеттик стандартка толук жооп берет.

Билим берүү программалары окуучулардын талаптарына жана алдыга койгон максаттарына жооп бере тургандай баалоолор жана мониторингдер жүргүзүлүп турат.

Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында окуучулардын билимин предметтер боюнча баалоо жүргүзүлүп турат:

-ар бир сабактагы баалоо;

-жумалык билим сапаттар;

-айлык билим сапаттар;

-чейректик билим сапаттар;

-жарым жылдык билим сапаттар;

-жылдык билим сапаттар.

Билим берүүнү обьективдүү баалоодо  баа коюунун нормалары, критерийлери  толук сакталып турат.Ошондой эле гимназия-интернатта окуучулардын билим сапатына административдик көзөмөл жүргүзүү жөнүндөжобосу кабыл алынган. Ага ылайык окуу жылы ичинде эки жолу-биринчи жана экинчи жарым жылдыкта окуучулардын билим сапатына административдик көзөмөл жүргүзүү пландаштырылып өткөрүлөт жана алынган жыйынтыктар боюнча талдоо жүргүзүлөт.

Окуучуга ар бир баалоодо коюлган баасы класстык журналга, окуучунун күндөлүгүнө коюлат. Ал эми чейректик баалары ар бир чейректе окуучунун өздүк делосуна жана күндөлүктөгү атайын бетке түшүрүлөт. Класс жетекчи жана тарбиячы тарабынан ар бир баанын күндөлүккө коюлуусу жана ата-энелердин баласынын билими  тууралуу кабардар болуп туруусуна системалуу түрдө көзөмөл жүргүзүлүп турат.

Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары тарабынан  түзүлгөн графикке ылайык ар бир класстын окуучуларынын күндөлүктөрүнүн жалпы абалына системалуу түрдө көзөмөл жүргүзүлүп, предметтик мугалимдерге, класс жетекчи, тарбиячыларга, ата-энелерге, окуучуларга карата эскертүүлөр жана сунуштар айтылуу менен алардын аткарылышы боюнча кайтарым-байланыш жүргүзүлөт.

Жазуу  иштерин текшерүүнүн справкалары https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhazuu-ishterinin-spravkalary.pdf

 

Билим сапаттарын текшерүү справкалары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/spravka.pdf

 

Админ көзөмөлдүн графиги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/admin.-kozomol.-grafigi.pdf

 

Окуучулардын билим сапатына административдик көзөмөл жүргүзүү жөнүндө жобосу https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/admin-kozomol-zhurguzuu-zhobosu.pdf

Күндөлүктөрдү текшерүү справкалары https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2021-2022-okuu-zhylyndagy-k-nd-l-kt-teksher-boyuncha-maalym-kat.pdf

 

Өздүк делолорду текшерүүнүн справкалары  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2017-2022-zhyldardagy-zduk-delolordu-teksher-boyuncha-maalym-kat.pdf

Класстык журналдарды текшерүү справкалары (2017-2022) https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2017-2022-zhzh.-zhurnaldardy-teksher-boyuncha-maalym-katy.pdf

2017-2018-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2017-2018-okuu-zhyly-cheyrek.pdf

2018-2019-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/otchet-2018-2019-uch.-god.pdf

2019-2020-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2019-2020.pdf

2020-2021-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2020-2021-okuu-zhyly.pdf

2.5 Окуучуларга баалоонун колдонуучу эрежелери, жол-жоболору жана жыйынтыктары, ошондой эле  аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө маалымдоо системасынын болушу.

 

Гимназия-интернатта  окуу процессине , класстан тышкаркы иштерге, кароо-сынактарга, спорттук мелдештерге өз убагында мониторингдер жүргүзүлүп турат.

Гимназия-интернатта окуучуларга  баалоонун  эрежелери  жана  критерийлери  маалымдалып  турат   жана  натыйжалуулугу  көрсөтүлөт.  Окуучулардын билимин баалоо “Мамлекеттик билим берүү стандартындагы” ар бир предмет боюнча баалоонун критерийлерине ылайык жүргүзүлөт.  Ар бир сабактын этабында мугалим тарабынан баалоонун эрежелери окуучуга эскертилип турат. Ар бир контролдук иштин алдында мугалим тарабынан окуучуларга берилүүчү тапшырманын көлөмү жана баалоо эрежелери айтылып турат. Окуучунун билимин баалоо негизинен сабак учурунда күнүмдүк өтүлгөн жаңы материалды  өздөштүрүүсү, берилген үй тапшырмасынын аткарылышы жана жыйынтыгында теориялык жана практикалык жактан алган билим деңгээлин көрсөтүүсү төмөндөгүдөй методдор менен бааланат;

-жазуу түрүндө

-оозеки түрүндө

-топтордо иштөөдө

-жекече иштөөдө

-теориялык билим деңгээли

-практикалык билим деңгээли

Ар бир педагог өз предмети боюнча баалоонун критерийлеринин жаңы формаларын үйрөнүш үчүн атайын курстардан квалификациясын жогорулатып турушат. Чейректик жыйынтык баалар боюнча класс жетекчи окуучулар , алардын ата-энелери, администрациянын мүчөлөрү менен аңгемелешүү өткөрүп турат.

Окуучулардын окуу жүктөмү мамлекеттик стандартка жооп бергендиктен  окуучулардын билим сапатына болгон көрсөткүчү чейрек сайын гимназия-интернаттын окуу планынын негизинде окутулган предметтер боюнча мониторинг түзүү менен талдоо жүргүзүлөт. Билим берүү программасынын окутуудагы натыйжалуулугу окуучуларды толук канааттандырат.

Окуучунун билим деңгээлин баалоодо педагог баалоонун ар кандай формаларына жетише алат. Баалоонун жеңилдетүүчү жагдайлары- окуучулардын өзүн-өзү баалоосу, бири-бирине берген баалоо, топтордун баалоосу, жалпы баа берүү ж.б. Окуучу баалоого нааразычылык жараткан учурда педагог окуучунун кайра жооп берүүсүнө шарт түзөт (апелляция). Баалоонун жалпы жыйынтыгында педагог окуучулардын баага болгон наарызычылыгын эске алат жана объективдүү, ачык-айкын болушун камсыз кылат.

Окуучулардын билимин баалоодо баалардын объективдүү коюлуусу атайын түзүлгөн комиссиянын кароосунан өтүп турат.

Атайын түзүлгөн комиссия тарабынан 9, 11-класстын окуучуларынын билимин баалоодо коюлган мамлекеттик экзамендин бааларын жана окуучунун жетишүү ведомостундагы жылдык баасын о.э. жыйынтыктоочу ведомостундагы жана бүтүрүүчүгө берилүүчү “мамлекеттик үлгүдөгү жалпы негизги билими жөнүндөгү күбөлүктөрүнө” жана “мамлекеттик үлгүдөгү жалпы орто билими жөнүндөгү аттестаттарына” коюлган баалардын объективдүүлүгү, тууралыгы текшерилип,  баалардын туура түшүрүлгөндүгү такталгандан кийин гана күбөлүк,  аттестаттарды толтурууга уруксат берилет.

Мамлекеттик билим берүү стандарты

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/96691

Баалоонун  критерийлери. Предметтик стандарттар

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/predmettik-standarttar.pdf

Баанын обьективдүүлүгү тууралуу акт

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/baanyn-obektivduu-koyulushu.pdf

Предметтер боюнча чейректик мониторингдер https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/predmettik-otchettor.pdf

2.6 Коопсуз, өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо, билим берүү процессинде ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонуу

 

Гимназия-интернат коопсуз, өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо, билим берүү процессинде ден- соолукту сактоочу ыкмаларды колдонуу жаатында КРнын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамынын 10-беренесинин негизинде жогорку жоопкерчиликтүүлүк деңгээлинде активдүүлүк менен иш чараларды жүргүзөт. Ар бир окуу кабинетинде, жатакана бөлмөлөрүндө техникалык коопсуздук эрежелери, өрт коопсуздугунан сактануу эрежелери,  дүйнөлүк пандемия шартында вирустук оорулардан сактануунун жолдору боюнча эскерткичтер көрүнүктүү жерге илинген. Физика, химия, информатика, биология, технология предметтери боюнча окуу кабинеттеринде окуучуларга атайын инструктаж өткөрүлүп, алардын таанышкандыгы тууралуу колдору коюлуп эскертилет.

Предметтик мугалимдер, класс жетекчилер жана тарбиячылар гимназия-интернаттын тарбиялануучуларынын социалдык абалы жана оор психологиялык кырдаалга туш болгон окуучулар тууралуу кабардар болуу максатында  мектеп психологу жана соцпедагогу менен тыгыз байланышта иш алып барышат.

Ар бир сабакта, класстык саатта, сабактарга өз алдынча даярдануулардын жүрүшүндө мугалим, тарбиячылар тарабынан ар бир окуучунун учурдагы маанайына көңүл бурулуп, бардык окуучулар үчүн жагымдуу маанай түзүү аркылуу сабактар башталат. Жагымдуу маанай түзүү аркылуу окуучуларга сабакка мотивация берилет. Позитивдүү маанай түзүү кадамы сабактын биринчи минутасында башталып, сабактын жүрүшүндө коопсуз билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу максатында сабакта түзүлгөн ар кандай кырдаал көзөмөлгө алынып турат. Ар бир мугалим, тарбиячы, класс жетекчилер тарабынан ар дайым окуучулардын жүрүм-турум эрежелери, окуучуларга тыюу салынган иш аракеттер эскертилип турат.

Мугалим, тарбиячылар  сабакта, өз алдынча сабактарга даярдантууларда  ар дайым ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонот.

Гимназия-интернаттагы жагымдуу чөйрөнүн калыптанышына мектептин айланасынын, окуу кабинеттеринин, жатакана бөлмөлөрүнүн жашылдандырылышы жана эстетикалык жактан жасалгаланышы дагы эбегейсиз чоң таасирин тийгизет.

Интернатта дем алыш, майрам күндөрүнө карабастан сутка боюу окуучулардын коопсуздугуна, ден соолугуна көзөмөл уюштурулган.

 

КРнын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/1216?cl=ky-kg

 

Гимназия-интернаттын Уставы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/ustav-ogi-1.pdf

Окуучунун сабакта өзүн алып жүрүү эрежеси https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuuchulardyn-sabakta-zhurum-turum-erezhesi.pdf

Окуу кабинеттеринде өзүн алып жүрүү эрежеси https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuu-kabinetterindegi-zhurum-turum-erezheleri.pdf

Мугалимдердин иш кызматынын нускамасы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/mugalimderdin-ish-nuskamasy.pdf

Эмгекти коргоо коопсуздугу боюнча инструктаж https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/instruktazh-po-ohrane-truda.pdf

Кабинеттердин эстетикалык жасалгаланышы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuu-kabinetteri.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу жөнүндөгү жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-rt-koopsuzdgunun-zhobosu1.pdf

Техникалык коопсуздук, өрт коопсуздугунан сактануу эрежелери https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-erezhesi.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу боюнча каттоо журналы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-kattoo-zhurnaly.pdf

Интернаттын иштөө режими https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/k-n-md-k-rezhim-zhekshembi-1.pdf

2.7 Ички жана тышкы баалоонун системалуу мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча окуучулардын натыйжаларанын динамикасы Гимназия-интернатта ар дайым окуучулардын жетишүү-катышуусу боюнча чейректик, жылдык жыйынтыктардын мониторинги жүргүзүлөт. Мониторинг класстын, ар бир окуучунун жетишүүсүн, ар бир предмет боюнча билим сапатын аныктоо, корректировкалоо максатында жүргүзүлөт. Ар бир класс жетекчи, тарбиячы окутуунун натыйжасы ачык-айкын болуусу үчүн ар бир окуучунун жетишүүсүн диаграмма аркылуу көргөзөт жана окуучунун билим сапатын көтөрүү максатында диаграммадагы маалымат менен ата-энелерди тааныштырат.

Ички мониторинг системасы ар бир предметтик мугалимдин ишине көзөмөл жүргүзүүнү дагы жеңилдетет. Ар бир чейректин соңунда билим сапаты, жетишүү-катышуу мониторингинин жыйынтыгы боюнча педагогикалык кеңеште  гимназия-интернаттын ишине талдоо жүргүзүлөт. Педагогикалык кеңеште педколлективдин ишиндеги кемчиликтердин себептери айтылып, аларды четтетүү боюнча чечим кабыл алынат.

Ар бир окуу жылында УТЖБ аркылуу 9-10-11-класстын окуучуларынын  билим сапаты үч жолу текшерилип, жыйынтыгы атайын жалпы педагогикалык кеңешмеде талкууланат. Ал эми 11-класстын окуучулары ЖРТга катышышат.

Окуучулардын билимин баалоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча иш-чаралардын бардыгы окуучулардын билим деңгээлин аныктоо, ошондой эле окуучулардын билим алуудагы кемчиликтерин четке кагуу максатында жүргүзүлөт. Окуучунун билим сапатын баалоо үчүн мезгили менен жүргүзүлгөн мониторингдердин жыйынтыгында бардык жоопкерчилик предметтик мугалимдерге, класс жетекчилерге, тарбиячыларга жана ата-энелерге милдеттендирилет жана баалоонун натыйжалуулугу ички административдик көзөмөлдө болот.

2017-2018-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2017-2018-okuu-zhyly-cheyrek.pdf

2018-2019-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/otchet-2018-2019-uch.-god.pdf

2019-2020-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2019-2020.pdf

2020-2021-окуу жылындагы билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2020-2021-okuu-zhyly.pdf

2021-2022-окуу жылынын I, II, III чейректеринин билим сапатынын мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2021-2022-okuu-zhylyndagy-cheyrek-1-2-3-cheyrek.pdf

Предметтик чейректик  мониторингдер

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/predmettik-otchettor.pdf

Класстын жетишүү мониторинги

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/klasstardyn-zhetishuu-monitoringi.pdf

Педкеӊешмелердин жылдык жыйынтык боюнча протоколдору

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2018-zhyl-1-protokol.pdf

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2019-zh-7-protokol.pdf

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2020-zh-12-protokol.pdf

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/02-09-20-15-protokol.pdf

НЦТнын жыйынтыктары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/uluttuk-test-2017-2019-zhyldar-aralygynda.pdf

ЖРТнын жыйынтыктары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/2018-2021-okuu-zhylyndagy-11-klasstarynyn-ort-boyuncha-zhyyyntygy.pdf

Олимпиаданын жыйынтыгы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/olimpiadanyn-zhyyyntygy-1.pdf

2.8 Кызыктар тараптардын кайрылууларына жана арыздарына таасир этүүнүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген жол- жоболорунун  болушу.

 

Ата-энелердин жана окуучулардын гимназия-интернатка болгон ар кандай маселелер боюнча даттануулары тийиштүү адамдар тарабынан каралып, талданып, өз убагында туура, максатка ылайыктуу жыйынтык чыгарылат. (мисалы: бир группадан башка группага, бир класстан башка класска которуу, башка бөлмөгө которуу, окуган предметтер боюнча кошумча сабактарды өтүү, интернаттан сырткаркы курстарга баруу ж.б.)

Мектепте көрүнүктүү жерде «Ишеним почтасы» уюштурулган жана ал гимназия-интернаттын уюштуруучусу тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Бул почтага окуучулардан, ата-энелерден  келип түшкөн каттар, сунуштар, каалоолор ай сайын ачылып, анализ жүргүзүлөт да, акт түзүлөт. Ар бир окуучудан түшкөн каттар анонимдүү түрдө болот.

Ишеним почтасынын иштөөсү жөнүндөгү жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ishenim-pochta-zhobo2022zh.pdf

Ишеним почтасы жөнүндө буйрук

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ishenim-pochta-prikaz.pdf

 

 

 

Күчтүү жактары:

1. Бүтүндөй билим берүү процесси окутууга компетенттүү мамиле жасоонун талаптарын аткаруунун  негизинде жүргүзүлөт.

2. Пландаштырылган максаттар негиздүү түрдө коюлат, алдыдагы максаттарга карай  милдеттер так аныкталган жана аткарылат.

3. Компетенттүү мамиле жасоонун талаптарын ишке ашыруунун  жолдору аныкталган.

4. Гимназия-интернат алдыга коюлган максаттарга жетүүдө колдонулуучу инструменттерди туура жана так колдонот, бул маселени чечүүнүн жолдорун билет.

5. Ар дайым билим берүү процессинин катышуучуларынын билим сапатынын көрсөткүчүнө жана бүтүрүүчүнүн учурдун талабына шайкеш келгендигине канааттангандыгына кызыгуу менен мамиле жасоо аркылуу билип турат.

6. Окуучулардын жетишкендиктерин ата-энелерге маалымдоо системасы жолго коюлган.

7. Бааларды коюу процесси ички локалдык актылардын эрежелерине таянат, бардык эрежелерге жана процедураларга ылайык келет.

8. Билим берүү процессинин бардык катышуучулары, көмөкчү персоналдар  гимназия-интернатта  коопсуз билим берүү чөйрөсүнүн камсыздалышына кызыктар.

9. Биздин мамлекеттеги жана чет мамлекеттердеги  жогорку окуу жайларына тапшырып жаткан окуучулардын санынын өсүшү.

 

Алсыз жагы:

1.      Ата-энелердин баласынын окуусуна, жетишкендиктерине айрым учурлардагы кайдыгерлиги.

2.      Мектеп-ата-эне байланышынын начарлыгы (окуучулар гимназия-интернатка региондордон кабыл алынгандыгына байланыштуу, ата-энелердин гимназия-интернат менен байланышынын чектелгендиги).

3.      Жогорку класстардагы жакшы окуган окуучулардын ата-энесине жардам берүү үчүн кайра келген айылдарына кетип калуусу.

4.      Негизги орто билими жөнүндө күбөлүккө ээ болгон, билим сапатынын көрсөткүчү жогору окуучулардын 10-класска калбастан башка окуу жайларга тапшырып кетүүсү, мурдагы мектептерине кетип калуусу.

5.      Акыркы окуу жылдарындагы шаардык, республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнүн жоктугу.

Сунуштар:

1. Гимназия-интернаттын администрациясынын окуучулардын билим сапатын жогорулатууга шарттарды түзүү иштерин улантуусу.

2. Мугалим, тарбиячылардын өзгөчө таланттуу, шыктуу балдар менен иш алып баруусун күчөтүү. Өзгөчө шыктуу балдарды аныктап гана тим болбостон, алар менен билим сапатын жогорулатуу, олимпиада ж.б. тышкы мониторингдерде көрсөткүчтөргө ээ болуу боюнча максаттуу-алгылыктуу иштерди жүргүзүүсү.

3. Мугалим, тарбиячылардын окуучуларды олимпиадаларга даярдоодогу жоопкерчилигин арттыруу.

4. Администрациянын гимназия-интернаттагы коопсуз чөйрөнү камсыз кылуу иштерин улантуусу.

5. Администрациянын сабактардын сапаттуу, натыйжалуу өтүлүшүн камсыз кылуу боюнча көзөмөлдөөнү күчөтүүсү.

6. Администрациянын ата энелердин (же аларды алмаштыруучу жактардын) ж.б. жарандардын кайрылуулары боюнча иш алып баруу практикасын улантуу.

 

 

 

3.КАДРДЫК САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ

 

3.1 Педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим программасына шайкеш келүүсү Гимназия-интернатта педагогдор өз адистиктери боюнча окуучулар менен иштөө үчүн тиешелүү билими жана кесиптик тажрыйбасы бар, компетенттүү педагогдор иш алып барышат. Педагогдорду жана окутуучу-көмөкчү курамды жумушка кабыл алууда алардын билими,  кесиптик тажрыйбасы жана компетенттүүлүгү толук анализделип, КРнын эмгек боюнча мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Педагогдордун кызматын жогорулатуу ачык-айкын, объективдүү түрдө жалпы педагогикалык кеңешмеде көрсөтүлөт жана талкууланат. Негизинен педагогдорду жумушка кабыл алууга төмөндөгүдөй шарттар талап кылынат:

-Педагогдун адистик өзгөчөлүгү эске алынат. Бардык сабак берген мугалимдер педагогикалык билимге ээ, бардык предметтерде өз адистиктери менен сабактарды өтүшөт. Бул билим берүүнүн сапаттуулугун арттырат;

-педагогикалык билим деңгээли (бакалавр, магистратура, аспирантура);

-адистигине туура келген предметти өздөштүрүүсү, жогорку билими;

-мугалимдик адистикке жараша психологиялык даярдыгы;

-педагогикалык ишиндеги жетишкендиктери жана чыгармачылык ийгиликтери;

Педагогдор чыгармачылык деңгээлдерин арттыруу максатында ар кандай курстарга, райондук, шаардык семинар-тренингдерге үзгүлтүксүз катышып турушат.

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатып туруу боюнча иш аракеттер, атайын түзүлгөң  график боюнча жүргүзүлүп турат.

Гимназия-интернаттын мугалим-тарбиячыларынын  жана чарбалык иштер боюнча жумушчулардын  квалификациясы, билими жана тажрыйбасы ишке ашырылып жаткан билим берилүүчү программага жана билим берүү процессинин  талаптарына толук жооп берет.

Тарификация

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarifikatsiya.pdf

Тарияикациялык комиссия түзүү жөнүндө буйрук

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/prikaz-tarifikatsiyalyk-komissiya.pdf

Мугалимдердин резюмелери https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/mugalimderdin-rezyumeleri-1.pdf

Тарбиячылардын резюмелери

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarbiyachylardyn-rezyumeleri-1.pdf

Мугалимдердин дипломдору https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/mugalimderdin-diplomdoru-1.pdf

Тарбиячылардын дипломдору

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarbiyachylardyn-diplomdoru-1.pdf

Мугалимдердин сертификаттары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/mugalimderdin-sertifikattary.pdf

Тарбиячылардын сертификаттары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarbiyachylardyn-sertifikattary.pdf

3.2 Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой билим берүү процессинин катышуучуларынын өзара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол- жоболордун болушу Гимназия-интернатта физикалык жана психологиялык  коопсуз чөйрөнү камсыз кылуу механизми түзүлгөн. Гимназия-интернаттын мугалим-тарбиячылары  жана чарбалык иштер боюнча жумушчулары менен гимназия-интернаттын “Эмгекти коргоо” жобосунун негизинде алты айда бир техникалык жана өрт коопсуздугу боюнча инструктаж өтүлүп, ал тууралуу ар бир мугалим каттоо китебинде кол коюшат. Мындай инструктаж окуучуларга карата дагы өткөрүлөт. Окуучулардын химия, физика, информатика, биология, технология предметтери боюнча окуу кабинеттеринде, спорт залда кандай эрежелерди сактоо керектиги боюнча инструктаж өтүлүп, окуучулардын колу коюлат. Бардык имараттардын бөлмөлөрү Кыргыз Республикасынын эмгекти коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык эмгекти коргоо жана коопсуздук эрежелеринин талаптарына туура келет, окуу кабинеттеринде, жатакана бөлмөлөрүндө санитардык-гигиеналык ченемдер, техникалык-коопсуздук эрежелери менен өрт коопсуздугунан сактануу эрежелери сакталат жана бул эрежелер көрүнүктүү жерге илинип коюлат, бул боюнча атайын түзүлгөн планга ылайык  мамлекеттик  жооптуу мекемелер көзөмөлгө алып, тийиштүү инвентарлардын жана документтердин болуусун жана аткарылышын көзөмөлдөп турат.

Гимназия-интернаттын  200 орундуу ашканасы бар. Ашкана бардык керектүү жабдуулар менен толук жабдылган. Окуучулардын тамактануусуна толук шарттар түзүлгөн.

Окуучуларды медициналык жактан тейлөө үчүн бир врач, бир медайым иш алып барат.  Медициналык жактан тейлөө үчүн керектүү бардык шарттар камсыздалган.

Окуучулардын психологиялык коопсуздугу мектеп психологу жана соцпедагогу тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Психолог ата-энелердин кайрылуусу, класс жетекчи, тарбиячылардын сунуш кылуусу менен психологиялык оор жагдайга туш болгон окуучулар менен психодиагностикалык, коррекциялык, кеңеш берүүчүлүк иштерди алып барат.

ИДН кызматкери ОТИ завучу, ТИ завучу, улуу тарбиячы менен тыгыз байланышта иш алып барат.

Эмгек жамаатынын ар бир мүчөсү бир-бирине сый урмат менен мамиле кылышат.

Эмгек жамаатында алардын ынтымагы көптөн бери калыптанып калган салттык эрежелеринин негизинде бекемделип турат. М: Майрам күндөрүн (мугалимдер күнү, карылар күнүндө ветеран мугалимдерди сыйлоо, жаӊы жыл, Ноорузда сүмөлөк кайнатуу, 23-февраль Ата Мекенди коргоочулар күнү, 8-март Аялдардын эл аралык күнү) коллектив менен чогуу белгилөө, жаратылышка эс алууларды уюштуруу, жайкы мезгилде эс алуу үйлөрүндө, курорт-санаторийлерде, пансионаттарда эс алууну уюштуруу,  ден соолугунун абалы боюнча жана жакындарын жоготууда материалдык жардам берүү ж.б.

Профсоюз тармагынан акыркы 5 жыл ичинде эс алуу-дарылануу багытында путевка берүү жөнүндө протоколдорунун көчүрмөсү https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/vypiska-iz-protokola-putevka-2021-2022.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу жөнүндөгү жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-rt-koopsuzdgunun-zhobosu1.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу жөнүндөгү жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/-rt-koopsuzdgunun-zhobosu1.pdf

Техникалык коопсуздук, өрт коопсуздугунан сактануу эрежелери https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-erezhesi.pdf

Өрт коопсуздугунан сактануу боюнча каттоо журналы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/ort-koopsuzdugunun-kattoo-zhurnaly.pdf

Информатика кабинетинде техникалык коопсуздук эрежелеринин сакталышы жөнүндөгү жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/informatika-kabinetinin-zhobosu-1.pdf

Физика кабинетиндеги  техникалык коопсуздук боюнча инструкция https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/fizika-kabinetindegi-teh.koopsuzduk-instruktsiyasy.pdf

Биология  кабинетиндеги  техникалык коопсуздук боюнча инструкция https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/biologiya-kabinetinin-zhobosu.pdf

Химия кабинетиндеги  техникалык коопсуздук боюнча инструкция

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/himiya-kabinetinin-koopsuzduk-instruktsiyasy.pdf

Информатика кабинетиндеги  техникалык коопсуздук боюнча инструкция  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/koopsuzduk-erezhe-1.pdf

Технология кабинетиндеги коопсуздук эрежелери  https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tehnologiya-kab.-koopsuzdukka-kol-koyuu-depter.pdf

Профсоюз тармагынан акыркы 5 жыл ичинде эс алуу-дарылануу багытында путевка берүү жөнүндө протоколдорунун көчүрмөсү https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/vypiska-iz-protokola-putevka-2021-2022.pdf

Соцпедагогдун иш планы. 2021-2022-окуу жылы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/sots-pedagogdun-ish-plany.pdf

Психологдун иш планы. 2021-2022-окуу жылы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/psihologdun-ish-plany.pdf

ТИ завучунун иш планы. 2021-2022-окуу жылы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/02/tarbiya-ishterinin-plany.pdf

ИДН кызматкеринин иш планы. 2021-2022-окуу жылы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/plan-idn-1.pdf

3.3 Педогогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, алардын квалификациясын  жогорулатуу жана мативациялоо системасынын болушу Гимназия-интернаттын педагогдорун жана окутуучу-көмөкчү курамдын жумушчуларынын квалификациясын жогорулатуу үчүн ар бир окуу жылында реалдуу планы жана ага ылайык графиктери түзүлөт.

КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда Ар 5 жыл сайын график боюнча квалификациясын жогорулатуу курсунан өтүп турушат.

И. Арабаев атындагы  Билимди жогорулатуу жана Кадрларды Кайра Даярдоо институтунун психологиялык- педагогикалык жана гуманитардык билимдер кафедрасынын окуу методикалык кеңешинде бекитилген «Интерактивдүү ыкмаларды мектеп шартында колдонуу  программасы»  боюнча жаш мугалим, тарбиячылар жана гимназия – интернатка жаңы келген мугалимдер үчүн окуу уюштурулуп, жаңы стратегиялар боюнча практикалык сабактар өткөрүлүп турат, ал эми жалпы педколлектив  үчүн жыл бою методикалык семинарлар өткөрүлөт. Гимназия-интернаттын базасында  Бишкек шаардык мектептеринин тарых предмети боюнча жаш мугалимдерине билим берүүнүн инновациялык методдору жана технологиялары боюнча семинар-тренингдер үзгүлтүксүз ай сайын өткөрүлүп турат. Гимназия-интернаттын педагогдору КРнын  Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту менен биргеликте технология мугалимдери жана тарбиячылардын билимин жогорулатуу курстарында угуучуларга өздөрүнүн иш тажрыйбаларын жайылтып, сабактарын өткөрүшөт.

 

Гимназия-интернатта чыгармачылык менен иштеген педагогдорду тандоо боюнча усулдук бирикме иш алып барат, ар бир чыгармачыл мугалимдин иши бааланып, гимназия-интернаттан сырткары эл аралык илимий-практикалык  конференцияларга иштеген илимий-изилдөөлөрү жана эксперименттери боюнча окуучулар менен бирдикте катышуусуна толук шарт түзүп берет жана гимназия-интернат чыгармачыл педагогдорду стимул катары материалдык жактан сыйлыктарды берип турат

Мугалимдердин сертификаттары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/mugalimderdin-sertifikattary.pdf

Тарбиячылардын сертификаттары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tarbiyachylardyn-sertifikattary-1.pdf

Квалификацияны жогорулатуу курсунан өткөн мугалимдердин тизмеси

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/p.v.-kvalifikatsii-maalymat.pdf

Күчтүү жактары: 

1.      Гимназия-интернаттын эмгек жамаатынын ынтымактуулугу, бир-биринен жардамын аябаган биримдиги, коллективге тиешелүү традициянын калыптанышы.

  1. Педагогдорду квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөрүү планынын аткарылышы. Мугалим, тарбиячылардын өз билимин  жогорулатуу  үчүн  өз  убагында  курстардан  өтүшү, семинар  тренингдерге, кароо-сынактарга катышуусу.
  2. Гимназия-интернаттын базасында райондук, шаардык, республикалык, эл аралык семинарларды өткөрүү практикасы.
  3. Эмгекке кызыктыруучу сый-акынын туура, иштин  жыйынтыгына  карата  берилүүсү. Усулдук бирикме-кафедра жетекчилеринин  ишинин  натыйжалуулугу.
  4. Педагогикалык кадрлардын өз кесиби боюнча иштөөсү.
  5. Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнүн  түзүлүүсү.
Алсыз жактар: Айрым мугалим, тарбиячылардын компьютердик технологияны талапка ылайык колдоно албагандыгы.

Сунуштар:

1. Эмгек жамаатынын ынтымагын арттыруу, мугалим, тарбиячылардын ишин алдыга багыттап турган ички  ыңгайлуу микроклиматты түзүү боюнча иштер улантылсын.

2. Мугалим, тарбиячылардын үзгүлтүксүз профессионалдык өсүү программасын камсыз кылуу боюнча иштерди улантуу.

3. Мугалим, тарбиячынын ишиндеги аныкталган кемчиликтерди тез арада четке кагуу  максатында алардын ишине өздүк анализ берүү практикасын улантуу.

4. Гимназия-интернатты педагогикалык кадрлар менен камсыздап туруу  максатында жогорку окуу жайлары менен кызматташуу иштерин улантуу.

5. Гимназия-интернаттын эмгек  жамаатында традициялык майрамдарды өткөрүү практикасын улантуу.

6. Тажрыйба алмашуу жана жаш мугалим, тарбиячыларга методикалык жардам көргөзүү максатында ар кыл семинар-тренингдерди, тегерек стол ж.б.  өткөрүү практикасын улантуу.

7. Ар бир мугалим тарбиячынын жаңы иш табылгалары боюнча электрондук банкын түзүүгө жетишүү.

 

 

 

4.МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА

 

 
4.1 Билим берүү процессинин  катышуучуларына, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал)болушу А. Каниметов атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия-интернаты -1956-жылы мектеп –интернат катары  негизделген.  Гимназия-интернаттын жалпы аянты 4,16 га анын ичинен 50%ти жашылдандырылган (карагай, арча, кайың, дуб, кара жыгач, жаңгак ж.б.), калган бөлүгүндө спорт аянтчалары (футбол талаасы, кичи футбол аянтчасы, ордо аянтчасы) калган бөлүгүндө окуу имараты, эки жатакана, ашкана, мончо, кир жуучу жай, кампалар, авто унаа токтоочу жай. Ар бир имараттардын ортолору асфальтталган, жолдордун жээктерине арча, жаңгак, карагай көчөттөрү тигилген, имараттардын тегерегиндеги клумбаларга гүлдөрдүн көптөгөн түрлөрү  отургузулган. Гимназия-интернаттын айланасындагы жашылдандыруу иштери жана санитардык абалы жакшы жолго коюлган.

Бардык имараттардын бөлмөлөрү Кыргыз Республикасынын эмгекти коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык эмгекти коргоо жана коопсуздук ыкмасынын талаптарына туура келет, окуу  жайдын бөлмөлөрүндө санитардык-гигиеналык ченемдер менен эрежелери сакталат, бул боюнча атайын түзүлгөн планга ылайык  мамлекеттик  жооптуу мекемелер көзөмөлгө алып, тийиштүү инвентарлардын жана документтердин болуусун жана аткарылышын көзөмөлдөп турат.

Окуу процессин толук ишке ашыруу үчүн предметтер боюнча  окуу-методикалык материалдар, компьютерлер, интерактивдүү панел, интерактивдүү доска, проекторлор, жука түстүү телевизорлор, ноутбуктар менен камсыз болгон. Зарыл болгон жабдууларды, окуу куралдарын, методикалык материалдарды камсыздоону гимназия-интернат өзүнүн стратегиялык планында биринчи орунга коет жана жылыга жаңыланууну пландайт.

1. Окуу  корпусунда окуу кабинеттеринин саны-34;

Анын ичинен 4 кабинет интерактивдүү панель, 12 кабинет интерактивдүү доска, 14 кабинет санариптик телевизор менен камсыздалган.

2.Эки компьютердик-информатика кабинет –компьютерлердин саны- 14

Окуу корпусунун кире беришине пандус курулган.

Интернат жатаканасы жалпысынан  456 орунга эсептелинген, анын ичинен 240 орун  кыз балдар үчүн  жана орун 216 орун эркек балдар үчүн эки имаратта жайгашкан. Окуучулар 13 группага бөлүнгөн. Окуучулардын жашоосуна жана эс алуусуна  бардык шарттар түзүлгөн.

Гимназия-интернаттын китепканасында окуучулардын  өз алдынча даярдануусу үчүн 30 орундуу окуу залы уюштурулган жана окуу китептери, көркөм адабияттар, энциклопедиялар ж.б. китептер менен камсыз кылынган.

Гимназия-интернаттын  200 орундуу ашканасы бар. Ашкана бардык керектүү жабдуулар менен толук жабдылган. Окуучулардын тамактануусуна толук шарттар түзүлгөн. Окуучуларды медициналык жактан тейлөө үчүн бир врач, бир медайым иш алып барат.  Медициналык жактан тейлөө үчүн керектүү бардык шарттар камсыздалган.

Жер участогун мөөнөтсүз пайдалануу укугу жөнүндө мамлекеттик акт

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/akt-o-polzovaniya-zemelnym-uchastkom.pdf

Гимназия-интернаттын техникалык паспорту

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tehnicheskiy-pasport-ogi-1.pdf

Сүрөттөр:

-окуу корпусу

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/surot-mektep3.pdf

— окуу кабинеттери

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/okuu-kabinetteri3.pdf

—  жатакана

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/kyzdar-baldar-zhatakanasy3.pdf

-жатакана бөлмөлөрү

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/zhatakana-bolmoloru3.pdf

-ашкана

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/dokument-microsoft-word-3.pdf

— спорт зал

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sport-zaly3.pdf

— медпункт

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/medpunkt.pdf

-спорт аянтчалары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/sport-ayanchasy3.pdf

— актовый зал

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/aktovyy-zal-1.pdf

 

4.2 Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери) Гимназия-интернатта билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптары- экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери талаптуу түрдө сакталат. Гимназия-интернаттын бул багыттагы иштери жогоруда аталган коопсуздук эрежелеринин сакталышына өндүрүштүк көзөмөл жүргүзүү жөнүндөгү жобого жана эмгекти коргоо боюнча иштерди уюштуруу жөнүндөгү жобого ылайык жүргүзүлөт. Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо педагогикалык жана көмөкчү персоналдардын ар биринин таанышып, ал тууралуу кол койгон кызматтык-иш милдеттеринин нускамаларына ылайык жүргүзүлөт. Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарынын аткарылышына өндүрүштүк көзөмөл бекитилген графикке ылайык жүргүзүлөт. Гимназия-интернаттын ар бир кызматчысы жылына эки жолу техникалык коопсуздук, өрт коопсуздугу, энергетика коопсуздугу боюнча инструктаждан өтүшөт. Гимназия-интернатта өрт өчүрүү кызматынын инспекторлору, экотехинспекция, СЭС кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө тышкы текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча айтылган сунуштар, эскертүүлөр боюнча токтоосуз иштер алынып барылат. Эмгекти коргоо иштерин уюштуруу жөнүндө жобо https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/emgekti-korgoo-koopsuzdugunun-zhobosu-1.pdf

Тейлөө кызматкерлеринин кызматтык нускамалары

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/tehpersonaldyn-kyzmattyk-nuskamasy.pdf

Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук боюнча инструктаж https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/instruktazh-po-ohrane-truda.pdf

4.3 Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо,баалоо,талдоо жана пландоо механизминин болушу Гимназия-интернаттын  материалдык-техникалык базасын чыңдоо жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлөт.

Акыркы 5 жыл аралыгында бул багытта төмөндөгү иштер жасалды:

Окуу корпусунда;

-бардык окуу кабинеттеринин эшиктери алмаштырылды;

-физика, химия, география, биология кабинеттерине интерактивдүү панел орнотулду.

— 12 окуу кабинетинде интерактивдүү доскалар жана аларды коргоочу жалюзилеор орнотулду.

-технология кабинети эки өнөр-жай тигүү машинасы, бир оверлок машинасы менен жабдылды.

-ар бир предметтик мугалим ноутбуктар менен камсыз кылынды.

-усулдук бирикмелер принтерлер менен камсыз кылынды.

-8 окуу кабинеттеринин мебелдери жаныртылды.

Жатакана бөлмөлөрүндө;

-акыркы беш жыл аралыгында жатакана бөлмөлөрүнүн килем, палас, жууркан-төшөнчүлөрү алмаштырылып турду.

-2020-жылы 72, 2021-жылы 50 даана ортопеддик матрацтары менен керебеттер коюлду.

-тарбиялануучулар үчүн эки эшиктүү 70 даана шифоньер коюлду.

-эки чаң соргуч алынды.

-жатакана бөлмөлөрүнүн терезелери алмаштырылып, жалюзилер орнотулду.

-түзүлгөн кырдаалга жараша санузелдер алмаштырылып турат.

-Ашканада;

-ашканада тамак ичүү залдары толугу менен капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүлдү.

-ар бир окуу жылынында идиш-аяктар сатылып алынат.

-2 даана муздаткыч, тамак аш даярдоочу стол, электр плитасы ж.б. менен камсыздалды.

МТБны жакшыртуу планы

https://1p.edubish.kg/wp-content/uploads/sites/206/2022/03/strategiyalyk-plan.pdf

Күчтүү жактары:

1.Гимназия-интернаттагы имараттардын жалпы абалы  жакшы .

2.Гимназия-интернатта МТБ ны-инфраструктураны жакшыртуу боюнча түзүлгөн планга ылайык системалуу иштер алынып барылат. (жатаканалардын крышалары толугу менен капиталдык оңдоп-түзөтүүдөн өткөрүлдү, ашкана, оку корпусунан эки кабинет, жатаканалардагы төрт даараткана, окуу корпусунан үч даараткана толугу менен капиталдык оңдоп-түзөтүүдөн өткөрүлдү).

3. Гимназия-интернаттын балдар тамактанган ашканасындагы идиштердин абалын жакшыртуу, үй-тиричилик буюмдарын жакшыртуу, имараттарда күнүмдүк колдонуучу жана керектүү чарба буюмдары менен камсыз кылуу жана оңдоо иштери боюнча пландардын убагында аткарылып турушу.

4. Окуу корпусунда, жатаканада, мектептин айланасында санитардык-гигиеналык эрежелер дайыма сакталат жана гимназия-интернат ар дайым тазалыкта кармалат.

Сунуштар:

1. Гимназия-интернаттын инфраструктурасын жакшыртуу, материалдык-техникалык базасын толуктоо, коопсуз чөйрө түзүү, окуучулардын окуу процессине карата мотивациясын жогорулатуу багытындагы иштерди жүргүзүүнү улантуу.

2. Окуучулар менен гимназия-интернаттын эмеректерин сактоого карата тарбиялык иштерди улантуу.

 

Жыйынтык:

Гимназия-интернаттын өзүн-өзү баалоо комиссиясы программалык аккредитациялоодо түзүлгөн отчетун аккредитациядан өтүү үчүн ыйгарым укуктуу органга жиберүүнү сунуштайт.

Комиссиянын төрайымы: ___________________Ш. К. Майтыкова-директордун м. а.

Комиссиянын мүчөлөрү:

___________________Ж. К. Мусаева-методист.

___________________Н. Ө. Дөөлөтбаева-тарбия иштери боюнча директордун орун басары.

___________________К. Каныбек уулу- уюштуруу иштеринин жетекчиси.

___________________Э. Ж. Кенжеева – математика, физика жана информатика кафедрасынын жетекчиси.

___________________С. Э. Турусбеков-улуу тарбиячы.

___________________Г. Калыбай кызы-кыргыз тили жана искусство усулдук кафедрасынын жетекчиси.

___________________Ж. Б. Батыралиева-кыргыз тили жана адабияты мугалими, китепканачы.

___________________Т. И. Шабданбекова-профсоюз комитетинин төрайымы.

___________________Р. Кайбылдаев-чарба иштери боюнча директордун орун басары.